وزیر این سخن بشنید طوعاً و کرهاً بپسندید و بر حسن رای ملک آفرین خواند و گفتآنچه خداوند دام ملکه فرمود عین حقیقت است که اگر در صحبت آن بدان ... 全文

2015-03-26 11:53 来自版块 - 波斯语 | Persian | فارسی

http://www.islambook.net/shop/sort_book.asp?productno=13042看上去不错,带发声的词典,有点想买。有谁用过?帮忙评点一下。

2009-10-10 11:01 来自版块 - 波斯语 | Persian | فارسی

例如,在李湘《波斯语教程》中دقت,注意、认真、准确دفتر,练习本、办公室دکتر,医生这三个词,首字母د后面的元音分别是e、a、o。但是,仅凭书写的单词,看不出这些区分。看了《波斯语教程》,也没有找到这方面的规则。那位朋友给指个道儿,谢谢了。

2009-09-19 10:03 来自版块 - 波斯语 | Persian | فارسی

懂英语,稍懂点俄语,无阿拉伯语基础。对波斯语、塔吉克语感兴趣。前辈被请多关照,谢谢了。

2009-08-31 18:44 来自版块 - 新手上路 | Newbie Entrance


返回顶部