C ÔNG H ƠA X Â H ÔI CH Ư NGHIA VIÊT NAM D ÔC L ÂP - TU DO – HANH H ƯC

2008-04-07 15:28 来自版块 - 越南语 | Vietnamese | Tiếng Việt

BIÊN BÂN GIAO NHÂN HÂNG HƠA请问有谁会越南语的? 麻烦帮忙一下. 谢谢了. 我的QQ是254068515感激不尽.

2008-04-07 10:25 来自版块 - 越南语 | Vietnamese | Tiếng Việt

大学好. 很高兴能与大家在这里学习交流.我是学英语的. 对语言也很感兴趣. 刚刚我有拿到一份越南语的文件. 想请求翻译一下. 顺便学习一下. 谢谢了. 哪位可以帮忙一下呢? 我的QQ是254068515

2008-04-07 10:22 来自版块 - 新手上路 | Newbie Entrance

最近来访

(1)

返回顶部