Chúc mừng năm mới顺便弱弱一问:chúc 应该是 “祝”,năm 应该是“南年”剩下两个只知道意思,不知道对应什么汉字/字喃
回复(2) 2020-01-26 00:41 来自版块 - 越南语 | Vietnamese | Tiếng Việt
表情
bamboo Dankon(2020-01-28 13:41)
dekdentei維基字典說 mừng是"忄明" mới是"始買" 所以,整句用字喃寫起來是:"祝 忄明 南年 始買"(2020-01-28 01:16)

返回顶部