ཉེ་ཆར་དཔྱད་གཞི་ཡི་གེ་འཚོལ་སྐབས་དགོས་པ་ཡོད་པའི་ཡི་གེ་མང་པོ་ཞིག་འདིའི་ནང་ནས་འབྱོར་སོང་པས་དགའ་སྤྲོ་རབ་ཏུ་ཆེ།虽不确定现在还有人逛这个贴没,但是近期在查找材料时偶然发现这个宝藏,让... 全文

2020-11-04 10:43 来自版块 - 藏语 | Tibetan | བོད་སྐད།


返回顶部