gut [gu:t] (a) goodschlecht [ʃlɛçt] (a) badgroß [gro:s] (a) bigklein [klain] (a) smallAuto ['auto] (n) carein [ain] (num) onezwei [tsva...
全文
回复(26) 2023-08-03 20:52 来自版块 - 德语 | German | Deutsch
表情
dreiberg坚持,太棒了(2023-12-02 19:21)
604692228 @604692228:这个统计数量对于研究学外语是很有意义的(2023-10-22 16:47)
604692228 很明显楼主超过了普通人的水平(2023-10-22 16:47)
604692228一般来说,普通人能坚持一天以上(2023-10-22 16:46)
zhengjiangang完了,楼主这是放弃了?(2023-08-08 11:48)
zhengjiangang今天没有更新(2023-08-06 22:37)
GERMAN开始感觉到德、英在词汇上的差异。哪个是日耳曼词根?哪个是非日耳曼词根?有点迷惑了。(2023-08-05 18:31)
GERMANschnell [ʃnɛl] (a) quick langsam ['laŋza:m] (a) slow Zug [tsu:k] (m) train Schiff [ʃif] (n) ship Flugzeug ['flu:ktsɔyk] (n) ai...(2023-08-05 18:28)
Nyuggu 就自己查词典就行了,干嘛总要用那个谷歌翻译呢…(2023-08-05 10:02)
GERMAN 多谢指教(2023-08-05 10:00)

返回顶部