musa
黄金十字骑士
黄金十字骑士
  • 社区居民
阅读:19091回复:5

[闲聊]弗里斯兰语和低地德语的关系

楼主#
更多 发布于:2018-11-14 14:34
如果标准荷兰语可以看作一种低地德语的话,那么
弗里斯兰语能否看作一种低地德语?

最新喜欢:

iMjmJ.Com小爱卖家iMjmJ.... кынташѝбогатыркынташ...
kicote
白银十字骑士
白银十字骑士
  • 社区居民
  • 忠实会员
  • 最爱沙发
  • 铁杆粉丝
沙发#
发布于:2018-11-14 20:10
话说古英语也就是古德语的一种。
musa
黄金十字骑士
黄金十字骑士
  • 社区居民
板凳#
发布于:2019-01-21 17:45
musa
黄金十字骑士
黄金十字骑士
  • 社区居民
地板#
发布于:2019-01-21 17:45
Basics[edit]
Common signs
OPEN
Iepen
CLOSED
Ticht/Sletten
ENTRANCE
Yngong
EXIT
Útgong
PUSH
Triuwe
PULL
Lûke
TOILET
it Húske
MEN
Manlju
WOMEN
Froulju
FORBIDDEN
Ferbean

Hello.
Goeie
Hello. (informal)
Hoi
How are you?
Hoe is it mei dy?
Fine, thank you.
Goed hear, tige tank!
What is your name?
Hoe hjitsto?
My name is ______ .
Ik hjit _____
Nice to meet you.
(Frisians won't ever say this)
Please.
Asjeblyft
Thank you.
Tige tank
You're welcome.
Jout neat
Yes.
Ja
No.
Nee
Excuse me. (getting attention)
Hallo (Hello)/Mei ik jo wat freegje? (may I ask you something)/Anything else, context depending
Excuse me. (begging pardon)
Context dependant, Wát seist? (What did you say?)
I'm sorry.
It spyt my.
Goodbye
Oant sjen
Goodbye (informal)
Oant sjen, do, hoi, etc.
I can't speak name of language [well].
Myn ... is net sa goed.
Do you speak English?
Praatsto ek Ingelsk?
Is there someone here who speaks English?
Binne hjir ek minsken dy't Ingelsk praten?
Help!
Help!
Look out!
Sjoch út! ( )
Good morning.
Goeie moarn ( )
Good evening.
Goeie jûn ( )
Good night.
Goeie jûn/Goeie nacht
Good night (to sleep)
Lekker sliepe/Lekker koese
I don't understand.
Ik snap it net.
Where is the toilet?
Wêr is it húske?
At this point, the fake phoneticizations of English are going to stop, and be replaced by ellipses.

Problems[edit]
Leave me alone.
Flean op!
Don't touch me!
Bliuw fan my ôf!
I'll call the police.
Ik belje de plysje, hear!
Police!
Plysje!
Stop! Thief!
Stopje! Rôver!
I need your help.
Soenen jo my helpe kinne?
It's an emergency.
Dit is in needsituaasje.
I'm lost.
Ik bin it paad bjuster.
I lost my bag.
Ik bin myn tas ferlern.
I lost my wallet.
Ik bin myn beurs ferlern.
I'm sick.
Ik bin siik.
I've been injured.
Ik bin ferwûne.
I need a doctor.
Ik haw in dokter nedich.
Can I use your phone?
Kin ik dyn tillefoan efkes brûke?
Numbers[edit]
1
ien (EE-en)
2
twa (TWAH)
3
trije (TREE-yuh)
4
fjouwer (FYOH-wer)
5
fiif (FEEF)
6
seis (SEYS)
7
sân (SORN)
8
acht (AHKT)
9
njoggen (NYOG-hen)
10
tsien (TSEEH-en)
musa
黄金十字骑士
黄金十字骑士
  • 社区居民
4#
发布于:2019-01-21 17:46
Time[edit]
now
no (...)
later
letter (...)
before
foar (...)
morning
moarn(s) (...)
afternoon
middei (mid-day) (...)
evening
jûn (...)
night
nacht (...)
Clock time[edit]
one o'clock AM
ien oere (moarns/nachts) (...)
two o'clock AM
twa oere (moarns/nachts) (...)
noon
tolve oere (middeis) (...)
one o'clock PM
ien oere (middeis) (...)
two o'clock PM
twa oere (middeis) (...)
midnight
tolve oere (nachts) (...)
Duration[edit]
_____ minute(s)
_____ minút/minuten (...)
_____ hour(s)
_____ oere(n) (...)
_____ day(s)
_____ dei/dagen (...)
_____ week(s)
_____ wike(n) (...)
_____ month(s)
_____ moanne(n) (...)
_____ year(s)
_____ jier(ren) (...)
Days[edit]
today
hjoed (hyood)
yesterday
juster (...)
tomorrow
moarn (...)
this week
dizze wike (...)
last week
ôfrûne wike; foarige wike (...)
next week
oare wike (...)
Sunday
Snein (...)
Monday
Moandei (...)
Tuesday
Tiisdei (...)
Wednesday
Woansdei (...)
Thursday
Tongersdei (...)
Friday
Freed (...)
Saturday
Sneon/Saterdei (...)
Months[edit]
January
jannewaris
February
febrewaris
March
maart
April
april
May
maaie
June
juny
July
july
August
augustus
September
septimber
October
oktober
November
novimber
December
desimber
Writing time and date[edit]
Time 24h: 21:02 Date d/m/yy or d/m/'yy: 11-9-2010, 11-09-2010, 11-9-'10, 11-09-'10

Colors[edit]
black
swart (...)
white
wyt (...)
gray
griis (...)
red
read (...)
blue
blau (...)
yellow
giel (...)
green
grien (...)
orange
oranje (...)
purple
pears (...)
brown
brún (...)
5#
发布于:2024-06-08 23:03
Dutch就是Deudsch就是Teotonicus。字根就是t*t
游客

返回顶部