Nyuggu
黄金十字骑士
黄金十字骑士
  • 社区居民
阅读:2638回复:11

[求助]急求中央民大文明英的黎语教程PDF!!!

楼主#
更多 发布于:2016-11-11 15:30
RT,DOCIH~~~~
沙发#
发布于:2016-11-11 17:45
没有啊,是新版?
板凳#
发布于:2016-11-11 18:01
如果你要的是2006年的老版本,我可以给你慢慢找找
地板#
发布于:2016-11-11 18:05
书名是叫《黎语基础教程》不是《黎语教程》吧?那个书名的没有啊
4#
发布于:2016-11-12 03:06
5#
发布于:2016-11-12 03:07
如果无法下载 请保存到自己的百度云网盘
同时与其他文件一起下载即可
Nyuggu
黄金十字骑士
黄金十字骑士
  • 社区居民
6#
发布于:2016-11-12 11:50
Tsikhi:如果无法下载 请保存到自己的百度云网盘
同时与其他文件一起下载即可
回到原帖
DOCIH MWNGZ
7#
发布于:2016-11-12 16:22
Tsikhi:http://pan.baidu.com/share/link?shareid=312426&uk=2768294493
来自黎族吧吧主的分享
回到原帖
我这下载也卡
8#
发布于:2017-01-05 22:27
Nyuggu:DOCIH MWNGZ回到原帖
Mwngz dwg vunz gizlawz?
Nyuggu
黄金十字骑士
黄金十字骑士
  • 社区居民
9#
发布于:2017-01-06 02:58
zzjhappy:Mwngz dwg vunz gizlawz?回到原帖
GOU VUNZ DONGBWZ,YOUQ BWZHAIJ GVANGJCIH.
10#
发布于:2017-01-06 14:29
Nyuggu:GOU VUNZ DONGBWZ,YOUQ BWZHAIJ GVANGJCIH.回到原帖
Youq Guengjcih guh gijmaz?
Nyuggu
黄金十字骑士
黄金十字骑士
  • 社区居民
11#
发布于:2017-01-07 11:30
zzjhappy:Youq Guengjcih guh gijmaz?回到原帖
GUH CAEMZ,HE HE~~:-D
游客

返回顶部