阅读:7663回复:25

[语言交流]发个搞笑的,这是从中文翻译的,大家猜猜是哪首歌?

楼主#
更多 发布于:2012-07-16 07:42
Ashiqim yanip kelgenmish

Dostimizdin xeberingni almishmen,

Mejnun kebi yarim yanip kelgenmishsen.

Dostqa amanet eylep salam aytsun dep,

Ozum korushken caghda ayta almasmen dep.

Otmushimizge tesirating kopmu dur tixi?

Konglumni parce qilghan yarim seni leyli kebi soyimen tixi.


Dostimizdin xeberingni almishmen,

Mejnun kebi yarim meni izdegenmishsen.

Dostqa amanet eylep yushurup bersun dep,

Ozum korushken caghda acinarmen dep.

Otmushimizge tesiratim kopmu kop dur tixi.

Ozumni bext qilghan yarim seni leyli kebi soyimen tixi.


Sen bilen korushmeyguzidighan derd-u hesretimdilimde bar,

Sanga yushurghuzghan muhebbet-u soygum dilimde bar,

Sening orunung feqet la konglumde bar.


Bu sen bilen korushmeyguzidighan derd-uhesretim,

Barghanseri congqur eyledi mening esleshim,

Seni feqet la qaldura alimen be yurekim.


Sadayingni,boyungni, qolungni desem,

Hic zaman unutmighan qilimen qesem.

Nikahliqingdin xeberim hem bar,

Kece-yu kunduz azablanghan caghim bar,

Ki ikkimiz yurgende semimiy umidim bar,

Shu kunimizning kelgenini kutken caghim bar.

 
沙发#
发布于:2012-07-16 09:41
以前,没听过。
http://www.iqiyi.com/yinyue/20110225/c421536960b3d228.html
蛮好听啊~
 
能不能解释一下-mish的用法啊?
 
 
板凳#
发布于:2012-07-16 09:59
楼上既然猜出来了,干嘛不把名字贴出来呀?那我来吧~
 
听说爱情回来过
 
 在朋友那儿听说 
痴心的你曾回来过
想请他替我向你问候 
只为了怕见了说不出口
你对以往的感触还多不多 
曾让我心碎的你,我依然深爱着

在朋友那儿听说
痴心的你曾找过我
我要TA帮我对你隐瞒 
只是怕见了面会更难过
我对以往的感触还那么多 
曾给我幸福的你,我依然深深爱着

有一种想见不敢见的伤痛 
有一种爱还埋藏在我心中 
我只能把你放在我的心中

这一种想见不能见的伤痛 
让我对你的思念越来越浓
我却只能把你 把你放在我心中

对你的声音,你的影,你的手 
我发誓说我没有忘记过
而关于你选择了现在的TA
我只能说我有些难过 
我也真心真意的等过
地板#
发布于:2012-07-16 10:02
维吾尔语中的-mish在古代是完成时标志,在现代就是表“听说”。
Marsh同学的维吾尔语不错呀,这么快就猜出来了~
4#
发布于:2012-07-16 10:03
那不妨给鄙人的翻译指正一下~
5#
发布于:2012-07-16 13:02
回 hidayetullah 的帖子
hidayetullah:维吾尔语中的-mish在古代是完成时标志,在现代就是表“听说”。
Marsh同学的维吾尔语不错呀,这么快就猜出来了~ (2012-07-16 10:02) 

能不能举几个例子啊,谢谢~
6#
发布于:2012-07-16 13:03
回 hidayetullah 的帖子
hidayetullah:那不妨给鄙人的翻译指正一下~  (2012-07-16 10:03) 

初学水平,不敢当啊~
有时间仔细看看。
7#
发布于:2012-07-17 00:04
回 hidayetullah 的帖子
hidayetullah:维吾尔语中的-mish在古代是完成时标志,在现代就是表“听说”。
Marsh同学的维吾尔语不错呀,这么快就猜出来了~ (2012-07-16 10:02) 

ئادەم دېگەن خام سۈت ئەمگەن نېمە، شۇڭا ئىت ئۈرەر كارۋان يۈرەر
8#
发布于:2012-07-17 00:27
土耳其语中,现在也保留了这种完成时,有的称之为“主观过去式”。
这种词尾,大致表示这样几种意思:
1、估计、猜测
2、不确定、缺乏信心
3、讽刺、奚落
这三种意思只是简单划分,实际上是合而为一的,因为最初他们是同一个意思,在具体使用中配合语言的其他元素便有了差异和分化。
这个最初的单一含义是:根据现状可以推知动作发生了(存在于过去)。
由此已经可以看出它已经蕴含了猜测、推断的作用。又因此,也就具有了不太确定、没有把我、没有信心之类的含义。而“听说、据说”之类的意思,也由此产生。
讽刺、奚落,这个意思则来自于故意使用这种语气以表示不愿意相信这样的形式来表示一种蔑视的态度和口吻。
语之相对应的过去时形式是(土耳其语称作)肯定过去时,维语里有的称作一般过去时,词尾是idi,表示确定无疑的过去动作。
为了帮助更好理解,也为了弥补汉语在这方面的差异避免理解上的误会,这里需要指出,维语的动词时态词尾,其实具有语气作用。这也就是mish可以表示对过去动作不太确定判断的原因。在英语中,时态语素,按照传统教学法是不具备语气作用的,或者说语气作用极其微弱。而在维语、土耳其语等里面,表示时态的词素本身就可以看做一种语气词,也就是使用语气的方式来说明时间的。
ئادەم دېگەن خام سۈت ئەمگەن نېمە، شۇڭا ئىت ئۈرەر كارۋان يۈرەر
9#
发布于:2012-07-17 00:56
mish的大致用法是这样的:
一般,本身可以用作形容词的动词变体,直接加mish和相应的人称词尾。此外,还有ptu词尾的动词变体(p副动词形式),iken结尾的动词变体,也可以加mish,比如:
köridikenmish——据说(过去经常)看,说是(过去经常)看
körermish——据说/听说/说是(经常、将要)看
körgenmish——据说/听说/说是看过了
körüwétiptimish——听说正在看
körüptimish——听说看了

mish词尾,基本上可以理解为日语中“传闻助动词”的意义和作用
ئادەم دېگەن خام سۈت ئەمگەن نېمە، شۇڭا ئىت ئۈرەر كارۋان يۈرەر
10#
发布于:2012-07-17 01:00
sizni liangshen kölide ataman boptimish dep anlighan idim.
我听说你在梁山泊当了头领。
ئادەم دېگەن خام سۈت ئەمگەن نېمە، شۇڭا ئىت ئۈرەر كارۋان يۈرەر
11#
发布于:2012-07-17 01:15
补充说明:
表示奚落、讽刺的语气时使用mish,可以理解为用故意学被奚落者的说话的形式来讽刺这个人。
这一点,在汉语里也是可以理解得通的,比如:
妈妈:考试考得怎么样?
孩子(怯生生地):没考好。
妈妈(学着孩子语气地):“没考好”,早就跟你说了抓紧学习,你就是不肯听,现在给你脸色看了吧。

这种用法时,先是动词正常变位然后加mish:
apa:imtihandin öttingmu?
bala:ötmidim.
apa:ötmidimmish, héch qachan yaxshi oqumaytting, qandaq imtihandin öteleysen?
ئادەم دېگەن خام سۈت ئەمگەن نېمە، شۇڭا ئىت ئۈرەر كارۋان يۈرەر
12#
发布于:2012-07-17 14:09
谢谢以上各贴的讲解!
老师土耳其语也日益精进了。
13#
发布于:2012-07-17 16:43
     
14#
发布于:2012-07-17 22:56
回 Marsh 的帖子
Marsh:谢谢以上各贴的讲解!
老师土耳其语也日益精进了。  (2012-07-17 14:09) 

呵呵
土耳其语是用来给维语做参考的,因为土耳其语从另外一个侧面保留了突厥语的一些古老语法,虽然不能说完全反应了土耳其语的所有共性。
mish词尾按照有些语法书是归类在“动词转述式变位”中的,在这个归类里,mish只是表示传闻的手段之一。另一种手段是动词词干加ghu(表示欲望)然后加形似格词尾dek(像,似乎,正如),这种形式有时候后面还可以继续加mish以便进一步强调表示所说动作是传闻。比如:
körgüdekmen——说是/听说/好像我(要)看
u shinjanggha barghudek.
听说/说是/好像她要去新疆。
u shinjanggha baridighanikenmish(或者baridikenmish).
听说/据说/好像他(过去常)去新疆。

这种手段表示传闻,也是和词尾组合ghudek的含义有关的,也就是由类似“如欲”、“仿佛要”这类意思产生出来的。

这里要注意的是,“欲”这个意思,原先是表示主观愿望的,所以它可以向两方面演化,分别表示“确定的将来”和“值得”这样的意思。
这点用汉语习惯也是可以理解的。
在汉语中“欲”表示主观愿望,但它可以演化成“将要”这个意思,比如“山雨欲来风满楼”,这里用“欲”表示将来好处在于它体现了动作主体有这个欲望实现动作所以外人无法干涉这种欲望的意思,因此也就有了表示动作“必定”会产生这样的决心的意思。
正因为这样,所以“基础维吾尔语”这本书,在说ghu这个词尾的动词变体第三人称形式时,说这时候是表示将来必定会出现的动作,也就可以理解了。
ئادەم دېگەن خام سۈت ئەمگەن نېمە، شۇڭا ئىت ئۈرەر كارۋان يۈرەر
15#
发布于:2012-07-17 23:16
ghu结合dek以后,可以演化出“值得、简直”之类意思,可以表示事物达到或者接近于达到动词词干所指动作的程度,比如:
bu hemmimiz oqughudek kitab.
这是我们都值得看的书。
(表示达到动作的程度,即值得)

besh kishige yetküdek tamaq etsingiz.
请做够五个人吃的饭。
(表示达到yet动作实现的程度)

u hemmimizni tesirlendürgüdek naxsha éytqan idi.
他唱歌唱得把我们都感动了。
(表示达到了“感动”这个动作足以实现的程度)

u nahayiti xushal bolup kétip aghzi quliqigha yetküdek boptu.
他高兴得嘴都合不拢了(嘴都快要咧到耳朵了)。
(表示达到了接近于quliqigha yet动作实现的程度,即:简直、几乎、快要)
ئادەم دېگەن خام سۈت ئەمگەن نېمە، شۇڭا ئىت ئۈرەر كارۋان يۈرەر
16#
发布于:2012-07-17 23:22
相关摘录
一、维吾尔语
1.-mish是“转述式”的标志:判断系动词(转述式)

图片:判断系动词(转述式).PNG


2.“转述式”的意义(举例)
(1)基本意义:表示说话人以转述别人的话来陈述行为动作的发生(直陈式,表示说话人以直接知道的语气来陈述行为动作的发生。)
1)一般过去时
直陈式:Turdi bu qétimqi imtihanda hemme derstin 5 aldi.
转述式:Turdi bu qétimqi imtihanda hemme derstin 5 aptudek/aptimish.
2)现在时完存体
直陈式:Bu köwrük 800 yil burun sélin'ghan.
转述式:Bu köwrük 800 yil burun sélin'ghanmish.
3)过去时完存体
直陈式:Héliqi kitabni ular hemme yerdin izdep baqqanidi. Lékin tapalmidi.
转述式:Héliqi kitabni ular hemme yerdin izdep baqqanikenmish. Lékin tapalmaptudek/tapalmaptimish.
4)现在时未完体
直陈式:U u yerge bérip baqmighan, shunga yolni bilmeydu.
转述式:U u yerge bérip baqmighanmish, shunga yolni bilmigüdek.
5)过去时未完体
直陈式:U burun zawutta ishleytti.
转述式:U burun zawutta ishleydikenmish/ishleydighanikenmish.
6)现在时持续体
直陈式:Ular kutupxanida gézit körüwatidu.
转述式:Ular kutupxanida gézit körüwatqudek/körüwétiptudek/körüwétiptimish.
7)过去时持续体
直陈式:Mariyemler barghanda Sabitlar meydanda top oynawatatti.
转述式:Mariyemler barghanda Sabitlar meydanda top oynawatidikenmish/oynawatqanikenmish/oynawétiptikenmish/oynawétiwikenmish.
8)现在时目的体
直陈式:Silermu bu yighin'gha qatnashmaqchi emessiler.
转述式:Silermu bu yighin'gha qatnashmaqchi emesmishsiler.
9)过去时目的体
直陈式:U aghrip qalmisa, biz bilen su üzüshke barmaqchidi.
转述式:U aghrip qalmisa, biz bilen su üzüshke barmaqchikenmish.
10)现在时目的持续体
直陈式:Men ketkiliwatimen.
转述式:Men ketkiliwatqudekmen/ketkiliwétiptimishmen/ketkiliwétiptudekmen.
11)过去时目的持续体
直陈式:Ular mangghiliwatatti, birdin yamghur yéghip kétip mangalmidi.
转述式:Ular mangghiliwatqanikenmish/mangghiliwatidikenmish/mangghiliwétiptikenmish/mangghiliwétiwikenmish, birdin yamghur yéghip kétip mangalmaptudek/mangalmaptimish.
 
(2)转述式现在时未完体的特殊意义
①说话人根据某种事实认为会出现的动作
Bu yil kirgendin buyan yöl-yighin nahayiti yaxshi boldi, bu yil mol hosul alghili bolghudek./今年以来雨水很好,看来今年会有一个好收成。
Budin kéyin köp tirishmisaq, xizmetning éhtiyajini qanduralmay qalghudekmiz./看来今后我们如果不多加努力,就满足不了工作的需要。
②说话者认为该动作的出现时荒唐可笑的
Qiziq gep, u méni aldisa, men uninggha aldan'ghudekmen./真可笑,似乎他骗我,我就会受他的骗似的。
Qiziq gep, u achchiqlansila, bashqilar uningdin qorqqudek./真可笑,好像他一生气,别人就会怕他似的。
 
(3)当说话人用讽刺的口气来重复对方的话时,在变位后可加上-mish(见天上的狮子老师举的例子)
 
二、土耳其语

图片:mish.PNG


 
三、日语传闻助动词そうだ
1.表示传闻
田中さんの話では、山田さんはテニスが上手だそうだ。
長期予報によると、今年の冬は例年より寒いそうだ。
2.以借他人之言的形式,表示一种回避责任的推断或判断。
王さんの妹は日本語は全然だめだそうです。
山下さんはひどく頭が痛むそうで、先に帰りました。
17#
发布于:2012-07-17 23:25
维语中表示“流言、传言”有好几种说法,构成方式各不相同,其中一种就是用mish这个词构成的:
mish-mish gep——流言、传言
ئادەم دېگەن خام سۈت ئەمگەن نېمە، شۇڭا ئىت ئۈرەر كارۋان يۈرەر
18#
发布于:2012-07-17 23:33
回 天上的狮子 的帖子
天上的狮子:

正因为这样,所以“基础维吾尔语”这本书,在说ghu这个词尾的动词变体第三人称形式时,说这时候是表示将来必定会出现的动作,也就可以理解了。

ghu不是动名词词尾吗?
yazliq tetilde öyge qaytqum yoq.
19#
发布于:2012-07-18 00:01
回 Marsh 的帖子
Marsh:ghu不是动名词词尾吗?
yazliq tetilde öyge qaytqum yoq.
 (2012-07-17 23:33) 

是的,ghu是动名词词尾,所以接在动词词干后使动词变成名词,整个动名词就按照名词方式造句了。
在造句过程中,动名词因为沿用名词的语法规则,所以可以加dek,这样它又成了描述性作用的形容词,这样“话题+属性描述/叙述”的结构基本成型,然后用系动词结束。
ئادەم دېگەن خام سۈت ئەمگەن نېمە، شۇڭا ئىت ئۈرەر كارۋان يۈرەر
上一页
游客

返回顶部