阅读:3384回复:0

小学三年级语文(二)藏汉英对照

楼主#
更多 发布于:2016-09-12 16:48
༄༅།།ཨེ་ཏེ་ཧྲིན། 15 爱迪生   Edison

     ཨེ་ ཏེ་ ཧྲིན་ ནི་ མཚན་ སྙན་ གྲགས་ འཛམ་ གླིང་ ལ་ ཁྱབ་ པའི་ གསར་ གཏོད་ པ་ ཞིག་ ཡིན།  ཁོང་ ནི་ ཨ་ མེ་ རི་ ཀའི་ མི་ ཡིན་ ཞིང་ །  ཆུང་ དུས་ སུ་ ཁྱིམ་ ཚང་ ཧ་ ཅང་ དབུལ་ བས།  སློབ་ གྲྭར་ ཟླ་ བ་ གསུམ་ ཙམ་ ལས་ འགྲིམས་ མ་ མྱོང་ །  ལོ་ བཅུ་ གཅིག་ ནས་ བཟུང་ སྟེ་ ཚགས་ པར་ བཙོངས་ པ་ རེད།  ཁོང་ ཚན་ རིག་ ལ་ ཧ་ ཅང་ དགའ་ སྟབས།  ཟ་ མཁས་ འཐུང་ མཁས་ བྱས་ ནས་ བསགས་ པའི་ སྒོར་ མོས་ ཚན་ རིག་ ཤེས་ བྱའི་ དཔེ་ དེབ་ དང་ རྫས་ འགྱུར་ སྨན་ རྫས་ ཉོས་ པ་ དང་ །  ཁོང་ གི་ ཚོད་ ལྟའི་ ཡོ་ བྱད་ ནི་ གད་ སྙིགས་ ནང་ ནས་ བསྒྲུགས་ པའི་ ཤེལ་ དམ་ དང་ །  རྫ་ མ་ རྫིའུ་ མོ་ ཡིན །  


     爱迪生是世界闻名的发明家,他是美国人,小时候因为家里穷,只上过三个月的学,十一二岁就开始卖报。他热爱科学,常常把钱节省下来买科学书报和化学药品,他做实验的器具是从垃圾堆里捡来的一些瓶子罐子。

     American Edison is the world-famous inventor. Because of the poor family, he only stays in school three months in his childhood. He sold newspaper since 12 years old. He loves science, and he often saved money to buy some books and chemicals, while his apparatus were some bottles and pots which he picked up in dust heap.

     ཨེ་ ཏེ་ ཧྲིན་ ལོ་ བཅུ་ གཉིས་ ལ་ སོན་ དུས།  མེ་ འཁོར་ གྱི་ ནང་ དུ་ ཚགས་ པར་ འཚོང་ དུ་ འགྲོ་ བཞིན་ ཡོད།  མེ་ འཁོར་ གཙོ་ བདག་ གིས་ ཁོ་ རང་ མགྲོན་ པོས་ དུ་ བ་ འཐེན་ སའི་ འཁོར་ སྒམ་ ཞིག་ ཡོད་ པ་ དེའི་ གྲུ་ ག་ ཞིག་ ཏུ་ སྡོད་ དུ་ བཅུག ཁོང་ གིས་ རྫས་ འགྱུར་ གྱི་ སྨན་ རྫས་ དང་ ཤེལ་ དམ།  རྫ་ མ་ རྫིའུ་ མོ་ སོགས་ དེར་ བཞག་ སྟེ།  ཚགས་ པར་ བཙོངས་ ཚར་ མ་ ཐག་ ཏུ་ དེ་ གར་ སྤྲོ་ སྣང་ ཅན་ གྱི་ ཚོད་ ལྟ་ སྣ་ ཚོགས་ བྱེད་ ཀྱིན་ ཡོད །  


     爱迪生十二岁的时候在火车上卖报,有一节车厢是专给乘客吸烟用的。车长同意他在那里占用一个角落,他把化学药品和瓶瓶罐罐,都搬到哪个角落里,卖完了报就做各种实验。

     When he was 12 years old, he sold newspaper on train. One of the trains was used to smoke, and the conductor allowed him to take a corner. He put his chemicals and pots in the corner. After selling the newspaper, he does the operation.

     ཐེངས་ ཤིག་ ལ།  མེ་ འཁོར་ གཏོང་ དུས་ སུ་ དྲག་ ཏུ་ འཁྱོམས་ ནས།  རྫས་ འགྱུར་ གྱི་ སྨན་ རྫས་ ཤིག་ ཤེལ་ དམ་ ལས་ ཕྱིར་ ཕོ་ བས།  མཁའ་ དབུགས་ དང་ ཕྲད་ མ་ ཐག་ ཏུ་ མེར་ འབར།  མི་ མང་ པོ་ ཡོང་ ནས་ ཁོང་ ལ་ མེ་ གསོད་ རོགས་ བྱས།  མེ་ འཁོར་ གཙོ་ བདག་ ཁོང་ ཁྲོ་ ལངས་ ནས་ ཨེ་ ཏེ་ ཧྲིན་ གྱི་ ཚོད་ ལྟའི་ ཡོ་ བྱད་ རྣམས་ ཕྱིར་ གཡུགས་ པར་ མ་ ཟད།  ཁོང་ ལ་ ཤུགས་ ཆེན་ པོས་ འགྲམ་ ལྕག་ ཅིག་ གཞུས་ ནས་ རྣ་ བ་ ཟ་ གཅིག་ འོན་ པར་ བྱས །  


     有一次火车开动的时候猛的一振,把一瓶白磷震倒了,百灵遇到空气,马上燃烧起来,许多人赶过来和爱迪生一起把火扑灭,车长气急了,把爱迪生做实验的东西全扔了出去。还狠狠的打了爱迪生一个耳光,把他的一只耳朵打聋了。

     One time, the train was vibrated when started, caused a bottle of white phosphorus was shaken, and it burnt immediately. Everybody and Edison suppressed the fire together, but the conductor was very angry, he threw off his apparatus and hit him on his face, unfortunately he became deaf.

     ཡིན་ ནའང་ །  ཨེ་ ཏེ་ ཧྲིན་ གྱིས་ ཚན་ རིག་ ལ་ བརྩོན་ ཞིབ་ བྱེད་ པའི་ སེམས་ ཤུགས་ མ་ ཉམས་ པར་ སྔར་ བཞིན་ རྫས་ འགྱུར་ ཚོད་ ལྟ་ བྱས།  ཐེངས་ ཤིག་ ལ།  སྨན་ རྫས་ མེར་ འབར་ ནས་ ཁོའི་ ལྭ་ བ་ ཚིག་ པ་ དང་ །  ཡང་ ཐེངས་ ཤིག་ ལ་ སྨན་ རྫས་ ཀྱིས་ ཁོའི་ མིག་ ཀྱང་ ཞར་ ལ་ ཁད་ བྱས་ མོད།  འོན་ ཀྱང་ ཁོང་ དེ་ དག་ ལ་ འཇིགས་ སྣང་ སྤུ་ ཙམ་ ཡང་ མ་ སྐྱེས་ པར་ བློ་ བརྟན་ འགྱུར་ མེད་ ཀྱིས་ མུ་ མཐུད་ དུ་ ཚོད་ ལྟ་ བྱས་ པ་ རེད །  


     但是,爱迪生钻研科学的决心没有动摇。他省吃俭用,重新做起化学实验来有一次硫酸烧毁他的衣服,还有一次硝酸差一点儿弄瞎了他的眼睛。他没有被危险吓倒还是顽强的做实验。

     However, Edison never gave up the determination of studying science. He was economical in everyday spending, and he did the operation again. For one time, during the test, the vitriol burns down his cloth, and the lamp saltpeter would blind his eyes in another time. However, he has not been frightened by danger. He continued to do his experiment.

     ཨེ་ ཏེ་ ཧྲིན་ གྱིས་ གློག་ སྒྲོན་ གསར་ བཟོ་ བྱེད་ སྐབས།  གློག་ ཞུའི་ ནང་ གི་ བཞུ་ སྐུད་ སྤུས་ ཀ་ ལེགས་ པོ་ ཞིག་ འཚོལ་ ཆེད་ དུ་ ཁོང་ གིས་ ཚོད་ ལྟ་ བགྲང་ གིས་ མི་ ལང་ བ་ བྱས་ པ་ དང་ །  རྒྱུན་ དུ་ ཆུ་ ཚོད་ བཅུ་ ཕྲག་ ལ་ བསྟུད་ མར་ ཚོད་ ལྟ་ བྱེད་ ཅིང་ །  ཧ་ ཅང་ ཐང་ ཆད་ ན་ ཡང་ གནས་ དེ་ གར་ ངལ་ གསོ་ ཕྲན་ ཙམ་ ལས་ མི་ བྱེད།  ཁོང་ གིས་ འདི་ ལྟར་ དཀའ་ སྤྱད་ འབད་ བརྩོན་ གྱིས་ ཚོད་ ལྟ་ བྱས་ མཐར་ བཞུ་ སྐུད་ འཚམ་ པོ་ ཞིག་ བཟོ་ ཐུབ་ བྱུང་ །  


     爱迪生试用电灯为了找到一种合适的灯丝,他不知做了多少次实验。他常常在实验室里一连工作几十个小时,实在太累了就躺在实验台上睡一会儿。他这样不懈的努力,终于找到了价钱便宜,使用时间长的灯丝,制成了可以供大家使用的电灯。

      Edison tests many times to find a glower for using the lamp. He often works and sleeps in the lab. According to his constantly work, he finds cheap and useful glower finally. The glower are made into lamp.

     དེའི་ རྗེས་ སུ།  ཁོང་ གིས་ གློག་ བརྙན་ དང་ སྐད་ པར་ འཕྲུལ་ ཆས་ སོགས་ གསར་ གཏོད་ བྱས་ ཤིང་ །  ཁོང་ གིས་ ཚེ་ གང་ བོར་ དངོས་ པོ་ སྣ་ ག་ ཆིག་ སྟོང་ ལྷག་ ཙམ་ གསར་ བཟོ་ བྱས་ པ་ རེད །  


     后来,爱迪生拥有了许多发明,他一生中发明的东西有一千多种。

     Later, Edison has his own invents more than 1,000 kinds.

གསར་གཏོད། 创造
ཚན་རིག 科学
འགྲིམས་པ། 周游

གད་སྙིགས། 垃圾
རྫས་འགྱུར། 化学
བསྒྲུགས་པ། 拣

ཕོ། 公
ཉམས་པ། 衰败
འཁྱོམས། 荡漾

སྤུས་ཀ 质量
ཐང་ཆད། 劳累

༄༅།།བྱ་ཡིས་ལག་རྩལ་སྦྱངས་པ། 16 群鸟学艺   Lots of Birds Learn Ability     ཁྱུང་ ནི་ ཚང་ བཟོ་ བར་ མཁས་ པ་ དེ་ བྱ་ མང་ པོས་ ཐོས་ པས།  ཚང་ མ་ ཁྱུང་ གི་ དྲུང་ དུ་ འཛོམས་ ནས་ ལག་ རྩལ་ སྦྱངས །  

     许多鸟听说凤凰会搭窝,都到他那儿去学本领。     Many birds heard the phoenix can build a nest, and they arrive there to study the ability.     ཁྱུང་ གིས་ “ཡོན་ ཏན་ ཞིག་ སྦྱངས་ ནས་ ཁོང་ དུ་ ཆུད་ དགོས་ ན།  བརྩོན་ པ་ དགོས།  བརྩོན་ པ་ མེད་ ན།  ཅི་ ཡང་ ཤེས་ མི་ ཐུབ།  ”ཅེས་ སྐད་ ཆའི་ མགོ་ གླེང་ མ་ ཐག་ ཏུ།  འུག་ པས་ ཁྱུང་ ནི་ ཕྱིའི་ རྣམ་ པ་ མཛེས་ པ་ ཙམ་ ལས།  དོན་ དུ་ ཡོན་ ཏན་ ཅི་ ཡང་ མེད་ སྙམ་ ནས་ འཕུར་ སོང་ །  

     凤凰说:“学本领要有耐心,没有耐心,什么也学不成。”话刚开个头,猫头鹰想:“凤凰只是长的漂亮,不见得有什么真本领。有什么好学的!”猫头鹰飞走了。     The phoenix said that, "Study this ability should be patient, unless you will never learn it.” The speech just made a start, the owl thought that, "The phoenix is only attractiveness, and it can not has any real ability. How do I learn?” Then the owl flew away.     ཁྱུང་ གིས་ མུ་ མཐུད་ དུ་ བཤད་ དོན།  “ཚང་ བཟོ་ དུས་ སུ་ སྔོན་ ལ་ གནས་ ལེགས་ པོ་ ཞིག་ འདེམས་ རྒྱུ་ ནི་ ཧ་ ཅང་ གལ་ ཆེ།  དཔེར་ ན་ སྡོང་ བོའི་ ཡལ་ ག་ སུམ་ ཚེབ་ ལྟ་ བུ།  ”ཞེས་ བཤད་ པའི་ མཚམས་ དེར།  རྒོད་ ཀྱི་ སེམས་ ལ་ སྡོང་ བོའི་ ཡལ་ ག་ སུམ་ ཚེབ་ གང་ སར་ ཡོད་ པས།  དེ་ ནི་ ལས་ སླ་ བོ་ ཞིག་ རེད་ སྙམ་ ནས་ ཁེངས་ པ་ ཆེན་ པོས་ གཤོག་ པ་ རྡེབ་ བཞིན་ འཕུར་ སོང་ །  

     凤凰接着说:“要搭窝,先要选好根基,比如大树干上的三个叉……”老鹰一听,想:“啊!原来就是找个树杈,挺简单,我会了。”老鹰拍拍翅膀,也飞走了。     The phoenix continued to say, "To build a nest, first you should choose a good basis, such as three branches on the trunk.” A hawk heard and thought that “Oh, It’s just find a branch. It is easy, and I got it.” The hawk patted the wings and flew away.     ཡང་ ཁྱུང་ གིས་ “ཤིང་ ཐུར་ ཁུར་ ཡོང་ ནས་ རིམ་ པ་ དང་ རིམ་ པ་ བྱས་ ཏེ་ བརྩིག་ དགོས …… ”ཞེས་ བཤད་ མ་ ཚར་ གོང་ ལ།  སྐྱ་ ཀས་ ཤིང་ ཐུར་ ཁུར་ ཡོང་ ནས་ བརྩིག་ རྒྱུ་ དེ་ ཡིན་ པས།  ངས་ ཤེས་ སོང་ སྙམ་ པ་ དང་ དགའ་ ནས་ འཕུར་ སོང་ །  

     凤凰接下来说:“把叼来的树枝,一层一层地垒起来……”刚说到这里,乌鸦想:“原来就是垒树枝啊,我也会。 ”乌鸦得意地飞走了。     Then the phoenix said next, "You should get up the branches.” Just stop here, the crow thought: "It is easy to build the branch. I can do it” The crow flew away happily.     ཡང་ ཁྱུང་ གིས་ མུ་ མཐུད་ དུ་ བཤད་ དོན།  “ཚང་ སྐྱིད་ པོ་ ཞིག་ བཟོ་ ན།  ཚང་ བཅའ་ སའི་ གནས་ བཟང་ པོ་ ཞིག་ འདེམས་ དགོས།  གནས་ བཟང་ ཤོས་ ནི་ ཁང་ བའི་ བྱ་ འདབ་ འོག་ ཡིན།  དེར་ ཆར་ བ་ དང་ རླུང་ གི་ གནོད་ པ་ མེད …… ”ཅེས་ བཤད་ པ་ དེ།  མཆིལ་ བས་ ཐོས་ མ་ ཐག་ ཏུ་ དེ་ ནི་ ང་ ཡི་ བསམ་ པ་ དང་ ཡོངས་ སུ་ མཐུན་ ནོ་ སྙམ་ ནས་ དགའ་ ཐག་ ཆོད་ དེ་ འཕུར་ སོང་ །  

     凤凰又往下说:“这种窝不算好。要想住得安稳一些,应该把窝搭在房檐底下,不怕风,不怕雨……”麻雀听了,高兴地想:“和我想得一个样!”麻鹊转身飞走了。     The phoenix said downward that "This kind of nest is not good. If you want to live calm and steady, you should build the nest under the eave, and you won’t fear wind and rain.” The sparrow listened, and thought happily "It is the same to what I think.” The sparrow turned around to fly away.     ཁུག་ རྟ་ གཅིག་ པུས་ བློ་ རྩེ་ གཅིག་ སྒྲིམ་ གྱིས་ ཉན་ བཞིན་ འདུག ཁྱུང་ གིས་ ཁུག་ རྟ་ ལ་ “ཚང་ སྐྱིད་ པོ་ ཞིག་ བཟོ་ ན།  དཀའ་ སྡུག་ ལ་ སྐྲག་ མི་ རུང་ ལ།  སུན་ སྣང་ ཡང་ སྐྱེས་ མི་ རུང་ །  སྔོན་ ལ་ མཆུ་ ཏོས་ འདམ་ བག་ བརྫིས་ ཏེ།  འདམ་ བག་ རིལ་ བུ་ རེ་ རེ་ བཞིན་ གྲལ་ འགྲིག་ པོར་ བརྩིག་ དགོས་ པ་ དང་ །  དེ་ ནས་ ཚང་ གི་ ནང་ དུ་ རྩྭ་ དང་ སྤུ་ སོགས་ འདིང་ དགོས།  དེ་ ལྟར་ བྱས་ ཚེ་ ཚང་ སྐྱིད་ པོ་ ཞིག་ ཡིན”ཞེས་ བཤད།  ཁུག་ རྟས་ ཁྱུང་ གིས་ ཁྲིད་ པའི་ ཤེས་ བྱ་ ཡོངས་ རྫོགས་ རྡོ་ ལ་ རི་ མོ་ བརྐོས་ པ་ བཞིན་ ཡིད་ ལ་ བཟུང་ ཞིང་ །  སྐད་ སྙན་ པོས་ བཀའ་ དྲིན་ ཞུས །  

     只有小燕子还在那里认认真真地听。凤凰对小燕子说 :“搭这样的窝,要不怕苦,不怕累。你先要叼泥,用唾沫把泥拌匀了,再一层一层地垒起来,然后叼一些毛和草铺在窝里。这样的窝住着才舒服呢。”小燕子听完,唱起动听的歌,向凤凰表示感谢。     Only the swallow stayed there to listen earnestly. The phoenix said to swallow "To build such nest, you should be patient. First you must hold the putty in your mouth, next mixed it with spittle, then get them up, last put some wools and mat in it. You will feel it is very comfortable.” The swallow listened ca

     བྱ་ རྣམས་ ཀྱིས་ ཁྱུང་ གི་ མདུན་ ནས་ ཚང་ བཟོ་ སྟངས་ ལ་ སློབ་ སྦྱོང་ བྱས་ ཀྱང་ །  ལ་ ལས་ རྩ་ བ་ ནས་ ཤེས་ མེད་ པ་ དང་ །  ལ་ ལས་ བྱང་ ཆུབ་ པ་ ཞིག་ ཤེས་ མེད།  འོན་ ཀྱང་ ཁུག་ རྟས་ བཟོས་ པའི་ ཚང་ ནི་ ཕྱི་ ནས་ བལྟས་ ན་ དབྱིབས་ མཛེས་ ཤིང་ །  ནང་ དུ་ ཉལ་ ན་ བདེ་ ཞིང་ སྐྱིད་ པོ་ ཞིག་ ཡིན་ ནོ།  །  


     许多鸟都向凤凰学过搭窝,可是有的鸟仍旧不会搭,有的搭得很粗糙。只有小燕子搭的窝,不仅漂亮,而且又结实,又暖和。

     Many birds learned to build a nest from phoenix. But some birds could not build it, and some nest was rough. Only the swallow built nest which was not only attractive, but also firm and warm.


ལག་རྩལ། 技术
ཁེངས་པ། 自满
བྱ་འདབ། 屋檐
མཆིལ་བ། 麻雀
སུན་སྣང་། 厌烦
འདམ་བག 泥
རིལ་བུ། 颗粒
བྱང་ཆུབ། 精通

༄༅།།རང་ལག་འགུལ་ནས་བསྒྲུབ་པ།། 17 动手做做看   Begin to do

     ཐེངས་ ཤིག་ ལ།  ཧྥ་ རན་ སིའི་ ཚན་ རིག་ པ་ ལེན་ ཀུ་ ཝུན་ གྱིས་ ན་ ཆུང་ གྲོགས་ པོ་ འགའ་ ལ་ དྲི་ བ་ ཡ་ མཚན་ ཞིག་ བཏོན་ པ་ སྟེ།  “ཕོར་ བ་ ཞིག་ གི་ ནང་ དུ་ ཆུ་ གང་ བླུགས་ རྗེས།  དེའི་ ནང་ དུ་ དངོས་ པོ་ གཞན་ པ་ ཞིག་ བཞག་ ན་ ཆུ་ ཕྱིར་ མེར་ བ་ དང་ །  གལ་ ཏེ་ གསེར་ ཉ་ ཞིག་ བཞག་ ན་ དེ་ འདྲ་ ཞིག་ གཏན་ ནས་ མིན།  འདིའི་ རྒྱུ་ མཚན་ ཅི་ ཡིན”ཞེསདྲིས།  །  


     法国科学家郎志万,有一次向几个小朋友提了一个奇怪的问题:“一个杯子装满了水,再放进别的东西,谁就会满出来。如果放进去一条金鱼,却不是这样。为什么”

    

     ན་ ཆུང་ གྲོགས་ པོ་ ཞིག་ གིས“གསེར་ ཉའི་ ལུས་ ཐོག་ ན་ ཁྲབ་ ཡོད་ པའི་ རྐྱེན་ གྱིས་ རེད”ཅེས་ བཤད།  །  


     一个小朋友说:“因为金鱼身上有鳞。”

    

     ཡང་ ན་ ཆུང་ གྲོགས་ པོ་ ཞིག་ གིས“དེ་ ནི་ གསེར་ ཉས་ ཆུ་ འཐུངས་ པའི་ རྐྱེན་ གྱིས་ རེད”ཅེས་ བཤད།  །  


     另一个小朋友说:“一定是金鱼把水喝下去了。”

    

     ཡེ་ ལིན་ ཎའི་ བསམ་ པར་ ཁོ་ ཚོ་ ཚང་ མས་ བཤད་ པ་ མི་ འགྲིག་ པར་ འདོད་ མོད།  འོན་ ཀྱང་ རང་ གིས་ ཀྱང་ གནས་ ལུགས་ བཟང་ བོ་ ཞིག་ རྙེད་ མ་ ཐུབ།  མོ་ ཁྱིམ་ དུ་ ལོག་ ནས་ ཨ་ མར་ དྲིས།  ཨ་ མས“བསམ་ བློ་ བཏང་ བ་ ཁོ་ ནས་ མི་ ཆོག་ པར།  རང་ གི་ ལག་ པ་ འགུལ་ ནས་ བསྒྲུབས་ ན་ ཤེས་ ཐུབ”ཅེས་ བཤད།  །  


     伊琳娜觉得他们都没说对,但自己有想不出道理来。她回到家问妈妈。妈妈说:“不能光想你动手做做看!”

    

     ཡེ་ ལིན་ ཎས་ གསེར་ ཉ་ ཞིག་ ཁྱེར་ ཡོང་ སྟེ།  དེ་ ཆུ་ གང་ བླུགས་ ཡོད་ པའི་ ཕོར་ བ་ ཞིག་ གི་ ནང་ དུ་ བཞག ཨེ།  ལེན་ ཀུ་ ཝུན་ གྱིས་ བཤད་ པ་ དང་ གཏན་ ནས་ མི་ གཅིག་ པ་ དང་ །  ཆུ་ ཕྱིར་ མེར་ ཡོང་ བ་ རེད།  །  


     伊琳娜找来一条金鱼,把它放进一个装满水的瓶子里。哎呀,和郎志万说的不一样,水漫出来了。

    

     ཡེ་ ལིན་ ཎས་ བསམ་ བློ་ གཏོང་ བཞིན་ ཁོང་ ཁྲོ་ ཆེན་ པོ་ ལངས་ པ་ དང་ །  ཕྱི་ ཉིན་ སྔ་ མོར་ ལེན་ ཀུ་ ཝུན་ གྱི་ གམ་ དུ་ སོང་ སྟེ།  “ཁྱོད་ ཀྱིས་ དྲི་ བ་ འདི་ འདྲ་ ཞིག་ བཏོན་ ནས།  ང་ ཚོ་ ན་ ཆུང་ གྲོགསཔོ་ ཚོར་ མགོ་ སྐོར་ དགོས་ དོནཅི་ ཡིན”ཞེསདྲིས།  །  


     伊琳娜越想越生气,第二天一早就去问郎志万:“您怎么能提这样的问题来哄骗我们小朋友么?”

    

     ལེན་ ཀུ་ ཝུན་ གྱིས་ སྐད་ ཆ་ དེར་ ཉན་ རྗེས།  གད་ མོ་ ཆེན་ པོ་ ཤོར།  ཁོས“ངས་ ཁྱོད་ ཚོར་ མགོ་ སྐོར་ བཏང་ བ་ མིན།  ཚན་ རིག་ པའི་ བཤད་ པ་ ཡང་ ཚང་ མ་ བདེན་ པ་ ཡིན་ པའི་ ངེས་ པ་ མེད་ པས།  རང་ གི་ ལག་ པ་ འགུལ་ ནས་ སྒྲུབ་ དགོས་ པའི་ གནས་ ལུགས་ དེ་ ཁྱོད་ ཚོར་ ཤེས་ སུ་ འཇུག་ བསམ་ པ་ ཡིན”ཞེས་ བཤད།  ཡེ་ ལིན་ ཎས་ ལེན་ ཀུ་ ཝུན་ གྱི་ བསམ་ ཚུལ་ ཤེས་ རྗེས།  དགའ་ སྤྲོ་ ཆེན་ པོ་ སྐྱེས་ པ་ རེད།  །  


     郎志万听了哈哈大笑。他说:“我不是哄骗你们。我是想让你们知道,科学家的话也不一定都是对的,要拱手做做看。” 伊琳娜听懂了郎志万的话,高兴的笑了!

    

མོས་གུས། 敬
དཔུང་འཛོམ། 回师
གཟར་བ། 陡
འབྲུ་རིགས། 粮食
ཞིབ་འཇུག 研究
སེམས་ཁུར། 担心
འདེགས་ཤིང་། 担子


༄༅།།ལེགས་འགྲུབ་བྱུང་བའི་ཚོད་ལྟ་ཞིག། 18 一次成功的试验   A successful experiment

     སློབ་ གསོ་ པ་ ཞིག་ སློབ་ ཆུང་ ཞིག་ གི་ ནང་ དུ་ ཡོང་ སྟེ།  སློབ་ གཙོ་ ལ་ སློབ་ མ་ གསུམ་ ཁྲིད་ ནས་ ཡོང་ དུ་ བཅུག་ པ་ དང་ །  ཁོ་ ཚོར་ རྩེད་ མོ་ ཞིག་ རྩེ་ རུ་ བཅུག །  


     一位教育家来到一所小学,请校长找来三个学生,让他们做个游戏。

    

     སློབ་ གསོ་ པ་ དེས་ ལག་ ཁྱེར་ ཁུག་ མའི་ ནང་ ནས་ དམ་ བེ་ ཞིག་ དང་ སྐུད་ པ་ བཏགས་ པའི་ ཞ་ ཉེའི་ རིལ་ བུ་ གསུམ་ བླངས་ པ་ རེད།  ཁོང་ གིས་ དམ་ བེ་ སར་ བཞག་ རྗེས།  ཞ་ ཉེའི་ རིལ་ བུ་ གསུམ་ སློབ་ མ་ གསུམ་ པོར་ རེ་ རེ་ བྱིན་ པ་ དང།  ཁོ་ ཚོར་ སྐུད་ པའི་ སྣེ་ མོ་ ནས་ བཟུང་ སྟེ་ སྔ་ རྗེས་ ལྟར་ ཞ་ ཉེའི་ རིལ་ བུ་ དམ་ བེའི་ ནང་ ལ་ འཇོག་ ཏུ་ བཅུག་ པ་ རེད།  །  


     这位教育家从手提包里拿出一个瓶子,又取出三个系着绳子的小铅锤。他把瓶子放在地上,把三个小铅锤分给三个学生,让他们拿着绳子头,先后把铅锤放到瓶子里。

    

     ཁོང་ གིས་ སློབ་ མ་ དེ་ གསུམ་ ལ“དམ་ བེ་ འདི་ ནི་ ཁྲོན་ པའི་ ཚབ་ ཡིན།  ད་ ལྟ་ ཁྲོན་ པའི་ ནང་ དུ་ ཆུ་ མེད།  ཁྱོད་ ཚོས་ ལག་ ཏུ་ བཟུང་ བའི་ ཞ་ ཉེའི་ རིལ་ བུ་ དེས་ རང་ གི་ ཚབ་ བྱེད་ དགོས།  ཁྲོན་ པའི་ ཁ་ ཧ་ ཅང་ ཆུང་ བས།  ཐེངས་ རེར་ མི་ གཅིག་ མ་ གཏོགས་ ཕྱིར་ ཡོང་ མི་ ཐུབ”ཅེས་ བཤད་ པ་ དང།  བཤད་ ནས་ ཚར་ རྗེས།  ཁོང་ གིས“ཤེས་ སོང་ ངམ”ཞེས་ དྲིས།  སློབ་ མ་ གསུམ་ པོས་ མཉམ་ དུ“ཤེས་ སོང”ཞེས་ ལན་ བཏབ།  །  


     他对三个学生说:“这个瓶子是一口井,不过现在井里没有水。你们手里拿着的铅锤代表你们自己。井口很窄,一次只能上来一个人。”说完,他又问:“记住了吗?”三个学生齐声回答:“记住了。”

    

     དེ་ ནས་ སློབ་ གསོ་ པས་ ཇ་ ཕོར་ ནང་ གི་ ཆུ“ཁྲོན་ པའི”ནང་ དུ་ བླུགས་ པ་ དང།  ཁོང་ གིས་ ཆུ་ ལྡུག་ ཞོར་ དུ་ ཁ་ ནས“ཉེན་ ཁ་ ཆེ།  མྱུར་ དུ་ ཡར་ ཤོག གཅིག གཉིས ཞེས་ བཤད།  །  


     教育家拿起茶杯向“井”里灌水,他一边灌,一边喊:“危险!快上来!一……二……”

    

     བུ་ མོ་ ཆུང་ ཆུང་ ཞིག་ གིས་ སྐད་ ཆུང་ ངུས་ གྲོགས་ པོ་ གཉིས་ ལ“རེམ།  ཁྱོད་ དང་ པོ་ བྱོས།  ཁྱོད་ གཉིས་ པ་ བྱོས།  ང་ རྗེས་ མ་ བྱེད”ཅེས་ བཤད།  །  


     一个女孩低声对两个同伴说:“快!你第一,你第二,我最后。”

    

     “གསུམ”ཞེས་ བཤད་ མ་ ཐག་ ཏུ་ སློབ་ མ་ གསུམ་ པོས་ བདེ་ བླག་ ངང་ ནས་ ཞ་ ཉེའི་ རིལ་ བུ་ རེ་ རེ་ བཞིན་ ཡར་ འཐེན་ པ་ རེད།  །  


     “三”字刚出口,三个学生就顺利地把小铅锤一个一个提了出来。

    

     སློབ་ གསོ་ པས་ བུ་ མོ་ ཆུང་ ཆུང་ དེ་ ལ་ “ཁྱོད་ ཀྱིས་ ད་ ཅི་ ཁོ་ ཚོར་ ཅི་ ཞིག་ བཤད་ པ་ ཡིན”ཞེས་ དྲིས།  །  


     教育家问这个女孩:“你刚才跟他俩说了什么?”

    

     བུ་ མོ་ ཆུང་ ཆུང་ དེས་ གནས་ ཚུལ་ ཇི་ མ་ ཇི་ བཞིན་ དུ་ ཁོང་ ལ་ བཤད།  །  


     女孩如实地告诉了他。

    

     སློབ་ གསོ་ པས་ ཡང“ཁྱོད་ ཀྱིས་ ཅིའི་ ཕྱིར་ དེ་ ལྟར་ བྱས་ པ་ ཡིན”ཞེས་ དྲིས།  །  


     “你为什么要这样做呢?”教育家又问。 

    

     བུ་ མོ་ ཆུང་ ཆུང་ དེས་ བསམ་ བློ་ ཅི་ ཡང་ མི་ གཏོང་ བར“ཉེན་ ཁ་ དང་ འཕྲད་ ཚེ།  ངེས་ པར་ དུ་ མི་ གཞན་ སྔོན་ ལ་ འགྲོ་ རུ་ འཇུག་ དགོས”ཞེས་ བཤད།  །  


     女孩不假思索地说:“有了危险,应该让别人先出去。”

    

     སློབ་ གསོ་ པ་ དེར་ སེམས་ འགུལ་ ཆེན་ པོ་ ཐེབས་ ཏེ།  བུ་ མོ་ ཆུང་ ཆུང་ དེ་ པང་ དུ་ བཟུང་ ནས་ ཡུན་ རིང་ བསྡད་ པ་ དང་ །  ཁོང་ གིས་ སློབ་ གཙོ་ ལ“ངས་ ཚོད་ ལྟ་ འདི་ ཐེངས་ གང་ མང་ བྱས་ མྱོང་ མོད།  འོན་ ཀྱང་ །  ཐེངས་ རེ་ རེར་ བྱིས་ པ་ ཚང་ མས་ ཞ་ ཉེའི་ རིལ་ བུ་ ཡར་ འཐེན་ པའི་ སྔ་ རྗེས་ བརྩད་ ནས།  མཐར་ ཞ་ ཉེའི་ རིལ་ བུ་ ཚང་ མ་ དམ་ བེའི་ ཁ་ རུ་ འཚང་ ནས་ གཅིག་ ཀྱང་ ཕྱིར་ འཐེན་ མ་ ཐུབ།  དེ་ རིང་ ངའི་ ཚོད་ ལྟ་ ལེགས་ འགྲུབ་ བྱུང་ སོང”ཞེས་ བཤད་ དོ།  །  །  


     这位教育家激动地抱起女孩,好久才放下。他对校长说:“这个实验我做过许多次,每次孩子们都争着往外拉铅锤,结果铅锤都堵在瓶口,一个也拉不出来。今天,我的实验终于获得了成功。”

    

དམ་བེ། 瓶子
དར་ཆགས། 结冰
གཟའ་སྤེན་པ། 星期六
བླུགས། 灌
མཚར་ཉམས། 奇丽
ཕུར་ཕུར། 搓
བོངས་ཚོད། 体积

༄༅།།ལེགས་བཤད་ཚན་པ་གཉིས།། 19 格言二首   Two Proverbs

     བླུན་ པོ་ ཅུང་ ཟད་ འབྱོར་ བ་ ན།  །  གཞན་ ལ་ གནོད་ པ་ ཁོ་ ན་ སྟེ།  །  ཝ་ སྐྱེས་ ཟས་ ཀྱིས་ འགྲངས་ པ་ ན།  །  བརྒྱལ་ ནས་ ལྟས་ ངན་ སྒྲོག་ ལ་ ལྟོས།  །  


     愚蠢的人富裕了,只会经常害人,狐狸精吃饱了,就会不知好歹。

     If the stupid person has been wealthy, he will injure someone frequently, as if the coquette can’t know whether is good or bad when they eat full.

     བླུན་ པོས་ སྐྱིད་ འདོད་ ལེ་ ལོས་ འདའ།  །  མ་ བསླབས་ ཡོན་ ཏན་ ཅི་ ལ་ འབྱུང་ །  །  ཚོང་ དང་ ཞིང་ ལས་ མ་ ནུས་ པའི།  །  ཁྱིམ་ པ་ ཕལ་ ཆེར་ དབུལ་ ལ་ ལྟོས།  །  


     愚人只想不做,不学何来知识。不行商农者,多数都很穷。

     The stupid person wants to obtain happiness, but he is lazy. How can you get lore if you do not learn knowledge? Just like the poor people are weak in business and agriculture.


བླུན་པོ། 臣
ཝ་སྐྱེས། 狐狸
འགྲངས་པ། 饱
བརྒྱལ། 昏迷
ལེ་ལོ། 懒惰
ཁྱིམ་པ། 俗人
དབུལ། 穷


༄༅།།ང་ནི་ཅི་ཞིག་ཡིན། 20 我是什么   What am I?

     ང་ ནི་ རྒྱུན་ དུ་ འགྱུར་ བཞིན་ ཡོད།  ཉི་ མ་ ཤར་ བ་ ན།  ང་ རླངས་ པར་ གྱུར་ ནས་ ནམ་ མཁར་ འགྲོ་ བ་ དང་ །  དེ་ ནས་ ཆུ་ རྡུལ་ གྲངས་ མེད་ དུ་ གྱུར་ ནས་ ནམ་ མཁའ་ རུ་ གཡེང་ ཞིང་ སྐྱོད་ པ་ ཡིན།  ངས་ སྐབས་ འགར་ ལྭ་ བ་ དཀར་ པོ་ གྱོན་ ཞིང་ །  སྐབས་ འགར་ ལྭ་ བ་ ནག་ པོ་ གྱོན་ པ་ དང་ །  ཡང་ ཞོགས་ པ་ དང་ དགོང་ མོར་ ལྭ་ བ་ དམར་ པོ་ གྱོན་ པ་ ཡིན་ པས།  མི་ རྣམས་ ཀྱིས་ ང་ ལ་ “སྤྲིན”ཟེར །  


     我经常在变,太阳升起时,我变成了蒸气飞到天上去,然后变成了无数的水分,飘动在天空中,有时候我穿了白色的衣服,有时穿了黑色的衣服, 早晚穿红色的衣服,人们就叫我“云”。

     I changed frequently. When the sun rose, I turned the vapor to fly to the sky, and then I turned the innumerable moisture contents and fluttered in the sky. Some times I put on the white clothes, sometimes was black clothes. If I put red cloth in the morning and at night, then people will call me “the cloud”.

     ང་ ནི་ ནམ་ མཁའ་ རུ་ གཡེང་ ཞིང་ བསྐྱོད་ པའི་ དུས་ སུ་ གྲང་ རླུང་ ཕྲད་ ན།  ཆུ་ ཐིགས་ སུ་ གྱུར་ ནས་ མར་ འབབ་ པས།  མི་ རྣམས་ ཀྱིས་ ང་ ལ་ “ཆར་ བ་ ”ཟེར།  སྐབས་ འགར་ ང་ རྡོག་ པོ་ ཆུང་ ཆུང་ དུ་ གྱུར་ ནས་ མར་ ལྷུང་ བ་ ན།  མི་ རྣམས་ ཀྱིས་ ང་ ལ་ “སེར་ བ་ ”ཟེར།  དགུན་ ཁ་ སླེབས་ པ་ ན།  ང་ མེ་ ཏོག་ དཀར་ པོར་ གྱུར་ ནས་ མར་ བབས་ ཚེ།  མི་ རྣམས་ ཀྱིས་ ང་ ལ་ “ཁ་ བ་ ”ཟེར །  


     我飘动在天空的时候遇到了冷空气,会变成水滴,人们就叫我“雨”。有时我变成了小小的固体掉下去,人们就叫我“冰雹”,到了冬天,我变成了白色的雪花,人们就叫我“雪”。

     If I met the cold air when I flutter in sky, I can turn the water drop, and then the people called me "the rain". Sometimes I turned the young solid to fall down, the people called me "the hail". In winter, I turned the white snowflake, and the people called me "the snow".

     རྒྱུན་ དུ་ ང་ རང་ རྫིང་ བུའི་ ནང་ དུ་ གཉིད་ ཅིང་ །  ཆུ་ ཕྲན་ དུ་ འཆམ་ འཆམ་ བྱེད་ ལ།  ཆུ་ བོའི་ ནང་ དུ་ རྒྱུག་ ཅིང་ །  རྒྱ་ མཚོའི་ ནང་ དུ་ གླུ་ ལེན་ བྲོ་ འཁྲབ་ བཅས་ བྱེད་ ཀྱིན་ ཡོད །  


     经常,我睡在池子里,在溪流间散步,跑在河水里,在大海里跳舞等。

     Frequently, I rest in the pool, take a walk in the brook, run in the river r, dance in the sea and so on.

     ང་ ནི་ སྐབས་ འགར་ ཞི་ ཞིང་ དུལ་ བ་ དང་ །  སྐབས་ འགར་ གཏུམ་ ཞིང་ དྲག་ པོ་ ཡིན།  ངས་ དོན་ དག་ བཟང་ པོ་ མང་ པོ་ བསྒྲུབས་ མྱོང་ སྟེ།  ས་ ཞིང་ དུ་ ཆུ་ གཏོང་ བ་ དང་ །  འཕྲུལ་ ཆས་ འཁོར་ དུ་ འཇུག་ པ།  མི་ རྣམས་ ལ་ རོགས་ རམ་ བྱས་ ནས་ ལས་ ཀ་ ལས་ པ་ བཅས་ བྱེད།  ངས་ བྱ་ བ་ ངན་ པའང་ མང་ པོ་ བྱས་ མྱོང་ སྟེ།  ལོ་ ཏོག་ ལ་ གནོད་ སྐྱོན་ གཏོང་ བ་ དང་ །  ཁང་ བ་ འཇིག་ པར་ བྱེད་ པ།  མི་ རྣམས་ ལ་ གནོད་ འཚེ་ གཏོང་ བ་ བཅས་ བྱེད།  མི་ རྣམས་ ཀྱིས་ བྱེད་ ཐབས་ མང་ པོ་ བཀོལ་ ནས་ ང་ རང་ གཅུན་ པར་ བྱས་ ཏེ།  ང་ ལ་ བྱ་ བ་ བཟང་ པོ་ ཁོ་ ན་ སྒྲུབ་ ཏུ་ འཇུག་ པ་ ལས།  བྱ་ བ་ ངན་ པ་ སྒྲུབ་ ཏུ་ མི་ འཇུག །  


     偶尔,我非常善良,偶尔,我非常凶猛。我做过很多好事:田野里浇水,转动机器,给人们帮助干活等,我也做过很多坏事:破坏庄稼、倒塌房屋、伤害人们等。人们想尽办法,让我只能做好事,不能做坏事。

     Occasionally, I am extremely good. Sometimes, I am very fierce. I have done many good deeds, such as rotate the machine, and help for the people to work and so on. I also have made many misdemeanors: destruct crops, collapse the house, and injure the people and so on. The people do their best to think of method to let me do the better thing, instead of bad one.

     གྲོགས་ པོ་ ཆུང་ ཆུང་ ཚོ།  ཁྱོད་ ཚོས་ བལྟས་ ན་ ང་ ནི་ ཅི་ ཞིག་ ཡིན།  །  


     小朋友们,你们说我是什么?

     My children, can you guess what I am.

རླངས་པ། 蒸汽
ཆུ་རྡུལ། 水分
གྲང་རླུང་། 寒风
ཆུ་ཐིགས། 水滴
སེར་བ། 冰雹
ཁ་བ། 雪
གཏུམ་དྲག 威严
གནོད་འཚེ། 破坏

༄༅།།སྲོག་ཆགས་ཀྱིས་དགུན་སྐྱེལ་བ། 21 动物过冬   Animals Hibernate

     ཞོགས་ པར།  གྲོག་ མ་ ཆུང་ ཆུང་ དེ་ ནགས་ ཚལ་ དུ་ ཟས་ འཚོལ་ དུ་ འོངས་ ཚེ།  ག་ ས་ གར་ སྡོང་ ལོ་ ལྷུང་ འདུག་ ཅིང་ །  སྔར་ དང་ མི་ འདྲ་ བར་ ཁུ་ སིམ་ མེར་ ཡོད།  སྔར་ གྱི་ གྲོགས་ པོ་ རྣམས་ གར་ སོང་ ཆ་ མེད་ དུ་ གྱུར།  སྐབས་ དེར་ བསིལ་ རླུང་ ཞིག་ ལྡང་ བས་ ཁོ་ ལ་ གྲང་ བའི་ ཚོར་ སྣང་ བྱུང་ །  


     早晨,小蚂蚁来到树林里找吃的。树林里变了样,满地是落叶。一阵风吹来,他感到有点儿冷。周围静极了,朋友们都到哪儿去了呢?

     In the morning, a ant finds food in forest. The forest changes a lot covered with defoliation. The ant feels cold when wind blows. It is very quite. The ant thought “Where are my friends?”

     གློ་ བུར་ དུ་ གྲོག་ མས་ སྐྱ་ ཀ་ གྲག་ པ་ ཐོས་ ནས་ ཡར་ བལྟས་ པ་ ན།  སྡོང་ བོའི་ ཡལ་ གའི་ སྟེང་ དུ་ སྐྱ་ ཀ་ ཞིག་ བབས་ འདུག གྲོག་ མས་ “སྐྱ་ ཀ་ ཕྲ་ མོ་ ལགས།  ཁུ་ བྱུག་ དང་ ཁུག་ རྟ་ གང་ ལ་ བུད་ སོང”ཞེས་ དྲིས་ པ་ ན།  སྐྱ་ ཀས་ “གནམ་ གཤིས་ ཇེ་ འཁྱག་ ཏུ་ སོང་ བས།  ཁོ་ ཚོ་ ལྷོ་ ཕྱོགས་ ཚ་ བའི་ ཁུལ་ དུ་ དགུན་ བྱོལ་ དུ་ བུད་ སོང་ །  སང་ ལོའི་ དཔྱིད་ ཀར་ ཕྱིར་ ཡོང་ རྒྱུ་ རེད”ཅེས་ ལན་ བཏབ།  དེ་ ནས་ ཡང་ གྲོག་ མས“ཁྱོད་ ཀྱང་ ལྷོ་ ཕྱོགས་ ཡུལ་ དུ་ འགྲོའམ”ཞེས་ དྲིས།  སྐྱ་ ཀས་ “ང་ མི་ འགྲོ ངས་ ས་ འདི་ གར་ ཚང་ དྲོན་ པོ་ ཞིག་ བཟོས་ ནས་ དགུན་ སྐྱེལ་ རྒྱུ་ ཡིན”ཞེས་ བཤད །  


     小蚂蚁忽然听到鸟的叫声。他抬头一看,一只喜鹊站在树梢上。小蚂蚁问道:“喜鹊你好,燕子、杜鹃、黄鹂,他们都到哪儿去了?”喜鹊说:“天冷了,他们到南方过冬去了,明年春天才回来呢。”小蚂蚁问:“你呢,也去吗?”喜鹊说:“我不去。 我把窝垫得暖暖和和的,就在这儿过冬。”

     The ant suddenly hears bird's cry. He looks a magpie on the treetop. The ant asks: "Hello magpie. Where is swallow, cuckoo and oriole?” The magpie answers "It’s turned cold. They hibernate in the south, and they will go back in spring.” The ant asks “What about you?” “No, I don’t go there. I have a warm nest and I will stay here in the winter. ”

     དེ་ གཉིས་ ཀྱི་ ལབ་ གླེང་ འཕྱི་ བས་ ཐོས་ ནས་ ཁུང་ སྒོར་ བུད་ དེ།  གྲོག་ མ་ ལ“གྲོགས་ ཆུང་ །  ད་ ལྟ་ ང་ རང་ ཡང་ འགྲོ་ བ་ ཡིན”ཞེས་ བཤད་ པ་ ལ།  གྲོག་ མས་ “ཨ་ ཁུ་ འཕྱི་ བ་ ཁྱེད་ ཉིད་ ལྷོ་ ཕྱོགས་ ཡུལ་ དུ་ ཕེབས་ སམ”ཞེས་ དྲིས་ པ་ ན།  འཕྱི་ བས“ང་ རང་ དེ་ གར་ མི་ འགྲོ།  ཉལ་ དུ་ འགྲོ་ བ་ ཡིན”ཞེས་ བཤད།  གྲོག་ མས་ ནམ་ མཁར་ བལྟས་ ཤིང་ བལྟས་ ཏེ་ འཕྱི་ བ་ ལ།  “ཞོགས་ པའི་ ཉི་ རྩེ་ ཤར་ མ་ ཐག་ ཏུ།  ཁྱོད་ ཉལ་ དུ་ འགྲོ་ བ་ ཅིའི་ ཕྱིར་ ཡིན།  ”ཞེས་ དྲིས་ པ་ ལ།  འཕྱི་ བས“དགུན་ ཟླ་ གསུམ་ ལ་ ང་ ཚོ་ འཕྱི་ བའི་ རིགས་ ཁུང་ དུ་ ཉལ་ དགོས།  སང་ ལོའི་ དཔྱིད་ ཀར་ ངེད་ ཚོ་ སླར་ མཇལ་ འོང”ཞེས་ ཟེར་ ནས་ རྩྭ་ ཁམ་ གང་ ཁྱེར་ ཏེ་ ཁུང་ ལ་ འཛུལ་ སོང་ །  


     土拨鼠听见了,从洞里出来,说:“小蚂蚁,我正想找你,跟你告别。”小蚂蚁问:“怎么?你也要到南方去?”土拨鼠说:“不,不,我要去睡觉了。”小蚂蚁看看天,太阳还没有升上树梢,就问土拨鼠: “你怎么啦?太阳才升起来,你又要睡啦?”土拨鼠说:“我要冬眠了。 整个冬天,我们土拨鼠都睡在洞里,不吃也不动,到明年春天再出来。”土拨鼠一边说,一边用脚刨土,一会儿就刨好了一个洞。

     The rat heard that and comes out. “Ant, I’m looking for you to say goodbye.” The ant asks “What? You will go to the south?” “No, no. I will go to sleep.” The ant looks at the sun, it has not risen the treetop, asks it “What’s wrong with you? The sun just rises, and you want to sleep.” The mouse says "I have to hibernate. I will sleep in cave to spend the entirely winter without any food and no moving. I come out in next spring.” Then the mouse digs a hole in its foot.

     གྲོག་ མས་ སེམས་ ལ་ རང་ གིས་ ཀྱང་ དགུན་ ཟས་ གྲ་ སྒྲིག་ བྱ་ དགོས་ སྙམ་ ནས།  ཟས་ འཚོལ་ དུ་ སོང་ བ་ དང་ །  འབུ་ རོ་ ཞིག་ རྙེད་ ནས་ རང་ གི་ ཁུང་ དུ་ དྲུད།  །  


     小蚂蚁想:我也该准备过冬的粮食了。他找到一只小虫,就往家里拉。

     The ant thought “I should prepare the foods for the winter, then it finds a bug and drags it to home.

གྲོག་མ། 蚂蚁
གནམ་གཤིས། 天气
དགུན་བྱོལ། 冬眠
ལབ་གླེང་། 聊天
འཕྱི་བ། 旱獭
བསིལ་རླུང་། 微风༄༅།།པགས་བྱེའུ། 22 寒号鸟   The Bird

     བྲག་ ཅིག་ གི་ སྲུབས་ ཀ་ ན་ པགས་ བྱེའུ་ ཞིག་ བསྡད་ ཡོད།  བྲག་ མདུན་ གྱི་ གཙང་ པོའི་ འགྲམ་ དུ་ དབྱར་ སྡོང་ ཞིག་ ཡོད་ ཅིང་ །  དེའི་ མགོ་ ན་ སྐྱ་ ཀ་ ཞིག་ གི་ ཚང་ ཡོད།  ཁོ་ གཉིས་ ཀྱི་ ཚང་ ཁ་ གཏད་ དུ་ ཡོད་ པས་ ཁྱིམ་ མཚེས་ སུ་ གྱུར །  


     山脚下有一堵石崖,崖上有一道缝,寒号鸟就把这道缝当做自己的窝。石崖前面有一条河,河边有一棵大杨树,杨树上住着喜鹊。寒号鸟和喜鹊面对面住着,成了邻居。

     A stone cliff is under the foot of a hill. On the cliff, there is a aperture, and it is also the nest of the bird. It is a river in front of the cliff, and a magpie lives on the willow at the riverside. The bird and magpie lives face to face and they become neighbor.

     སྟོན་ མཇུག་ གི་ རླུང་ ལྡང་ ནས་ ལྕང་ མའི་ ལོ་ མ་ ས་ ལ་ ལྷུང་ བ་ དང་ །  ཁ་ བ་ འབབ་ པའི་ དུས་ སླེབས་ པར་ ཉེ།  །  


     几阵秋风,树叶落尽,冬天快要到了。

     When wind blows, several leaves fall down, and the winter is coming.

     ནམ་ མཁའ་ སྔོ་ ཞིང་ དྭངས་ པའི་ ཉིན་ ཞིག་ གི་ ཞོགས་ པར།  སྐྱ་ ཀ་ སྔ་ མོ་ ནས་ གང་ སར་ རྩྭ་ སྐམ་ པོ་ སྒྲུག་ པར་ སོང་ སྟེ།  དགུན་ ཁའི་ ཚང་ བཟོ་ བར་ གྲ་ སྒྲིག་ བྱེད་ ཀྱིན་ ཡོད།  པགས་ བྱེའུ་ ཉིན་ མོ་ ཕྱི་ ལ་ འཁྱམས་ ནས་ ཐང་ ཆད་ པས་ ཚང་ ནང་ དུ་ བདེ་ བར་ ཉལ་ བའི་ དུས་ སུ།  སྐྱ་ ཀས“པགས་ བྱེའུ།  པགས་ བྱེའུ།  མ་ ཉལ་ ཡར་ ལ་ ལོངས།  ཉི་ མ་ དྲོ་ དུས་ སུ་ ཚང་ ཞིག་ བཟོས་ ན་ བཟང”ཞེས་ ཁ་ ཏ་ བྱས།  པགས་ བྱེའུ་ ཡིས་ དེར་ མ་ ཉན་ པར་ བྲག་ སྲུབས་ སུ་ ཉལ་ ནས་ “སྐྱ་ ཀ་ ཁ་ མཁས་ སྐད་ ཆ་ མང་ པོ་ མ་ བཤད།  ཉི་ མ་ དྲོ་ བའི་ དུས་ སུ་ ཉལ་ ན་ ཧ་ ཅང་ སྐྱིད་ པོ་ ཡིན”ཞེས་ བཤད །  


     有一天,天气晴朗。喜鹊一早飞出去,东寻西找,衔回来一些枯枝,就忙着垒巢,准备过冬。寒号鸟却整天飞出去玩,累了回来睡觉。喜鹊说:“寒号鸟,别睡觉了,天气这么好,赶快垒窝吧。”寒号鸟不听劝告,躺在崖缝里对喜鹊说:“你不要吵,太阳这么好,正好睡觉。 ”

     One day, it is a sunny day. The magpie flies to find something. It looks around and takes some wizen branches back. Then he begins to build a nest for hibernating. While the other bird play outside, and return to sleep. The magpie said “Don’t fall asleep. It’s a nice day. You should build nest in hurry.” But the bird does not listen to the advice and says “It is a nice day for sleeping. Do not disturb me.”

     དེ་ ལྟར་ དགུན་ ཁ་ སླེབས་ ནས་ གྲང་ རླུང་ འུར་ འུར་ དུ་ ལྡང་ བའི་ སྐབས་ སུ།  སྐྱ་ ཀ་ ནི་ རང་ ཉིད་ ཀྱི་ ཚང་ ནང་ དུ་ དྲོ་ ལམ་ ལམ་ ཉལ་ ཡོད།  པགས་ བྱེའུ་ ཤིན་ ཏུ་ གྲང་ ནས་ མ་ བཟོད་ པར“ཨ་ ཙི།  ཨ་ ཙི།  གྲང་ རླུང་ འདི་ ཡིས་ འཁྱགས་ ཤི་ ཐེབས་ བཟོ་ འདུག སང་ ཉིན་ སེམས་ ཐག་ བཅད་ ནས་ ཚང་ ཞིག་ བཟོ་ དགོས”ཞེས་ ཆིག་ ལབ་ བརྒྱབ །  


     冬天说到就到了,寒风呼呼地刮着。喜鹊住在温暖的窝里。寒号鸟在崖缝里冻得直打哆嗦,悲哀地叫着:“哆罗罗,哆罗罗,寒风冻死我,明天就垒窝。”

     Winter comes quickly with the cold wind. The magpie lives in warm nest. The bird is tremble on the cliff. It cries It cries sadly.

     དེའི་ ཕྱི་ ཉིན་ གྱི་ ཞོགས་ པར།  རླུང་ འཇགས་ པ་ དང་ །  ཉི་ མ་ དྲོ་ ལམ་ ལམ་ དུ་ ཤར་ ནས་ དཔྱིད་ ཀ་ སླེབས་ པ་ དང་ འདྲ།  སྐྱ་ ཀ་ པགས་ བྱེའུ་ ཡི་ ཚང་ དུ་ ཡོང་ ནས་ པགས་ བྱེའུ་ ལ“ཉི་ མ་ དྲོ་ དུས་ སུ་ ཚང་ ཞིག་ བཟོས་ ན་ ལེགས།  ད་ ལྟ་ ལེ་ ལོའི་ དབང་ དུ་ ཤོར་ ན་ འཁྱག་ དུས་ སུ་ འགྱོད་ ངེས་ ཡིན”ཞེས་ ཁ་ ཏ་ བྱས་ ནའང་ །  པགས་ བྱེའུ་ ཡིས་ ཁ་ ཏ་ དེ་ རྣ་ རྒྱབ་ ཀྱི་ རླུང་ བུར་ བཏང་ ནས“སྐྱ་ ཀ་ ཁ་ མཁས་ སྐད་ ཆ་ མང་ པོ་ མ་ བཤད།  ཉི་ མ་ དྲོ་ བའི་ དུས་ སུ་ ཉལ་ ན་ ཧ་ ཅང་ སྐྱིད་ པོ་ ཡིན”ཞེས་ བཤད །  


     第二天清早,风停了,太阳暖烘烘的。喜鹊又对寒号鸟说:“趁着天气好。赶快垒窝吧。”寒号鸟不听劝告,伸伸懒腰,又睡觉了。

     On the second day morning, the wind has stopped, and the sun is nice and warm. The magpie also said to the bird that, "The weather is good. You’d better make a nest.” But the bird doesn’t listen to the advice, either. It continues to sleep.

     དེ་ ནས་ མི་ རིང་ བར་ ཁ་ བ་ ལྷབ་ ལྷུབ་ ཏུ་ བབས་ ནས་ རི་ ལུང་ ཐམས་ ཅད་ སྐྱ་ ཐིང་ ངེར་ གྱུར་ ཞིང་ །  གྲང་ རླུང་ འུར་ འུར་ ལྡང་ །  གཙང་ པོར་ ཆབ་ རོམ་ ཆགས་ པའི་ མཚན་ མོ་ ཞིག་ ལ།  སྐྱ་ ཀ་ ཚང་ གི་ ནང་ དུ་ དྲོ་ ལམ་ ལམ་ གཉིད་ ནས་ བསྡད་ ཡོད།  འོན་ ཀྱང་ །  པགས་ བྱེའུ་ ནི་ འཁྱགས་ ཐག་ ཆོད་ དེ་ རང་ དབང་ མེད་ པར“ཨ་ ཙི།  ཨ་ ཙི།  ད་ ལོ་ དགུན་ ཁར་ འཁྱགས་ ཤི་ ཐེབས་ ཉེན་ ཆེ།  སང་ ཉིན་ ཚང་ ཞིག་ བཟོ་ ངེས་ ཡིན”ཞེས་ ཆིག་ ལབ་ བརྒྱབ །  


     寒冬腊月,大雪纷飞,漫山遍野一片白色。北风像狮子一样狂吼,河里的水结了冰,崖缝里冷得像冰窖。就在这严寒的夜里,喜鹊在温暖的窝里熟睡,寒号鸟却发出最后的哀号:“哆罗罗,哆罗罗,寒风冻死我,明天就垒窝。 ”

     In winter, the snow falls thickly, and it covers all over the mountains and plains. The wind is roaring likes the lion. The river has been iced up. The cliff is cold likes the icehouse. At the

     ནངས་ པར།  ཉི་ མའི་ འོད་ ཟེར་ ས་ གཞི་ ཆེན་ པོར་ འཕྲོ་ བའི་ དུས་ སུ།  སྐྱ་ ཀས་ སྡོང་ བོའི་ ཡལ་ གའི་ སྟེང་ ནས་ རང་ གི་ ཁྱིམ་ མཚེས་ པགས་ བྱེའུ་ ལ་ བལྟས་ ཚེ།  པགས་ བྱེའུ་ ལེ་ ལོ་ ཅན་ དེ་ ནམ་ སྨད་ དུ་ འཁྱགས་ ནས་ ཤི་ འདུག་ གོ །  


     天亮了,阳光普照大地。喜鹊在枝头呼唤邻居寒号鸟。可怜的寒号鸟在半夜里冻死。

     It is dawning, and the sunlight shins the earth. Magpie summons its neighbor in branch, but the miserable bird died in the midnight.


ཆིག་ལབ། 自言自语
དབྱར་སྡོང་། 白杨树
ཁ་གཏད། 面对面
སྟོན་འཇུག 秋末
བྲག་སྲུབས། 崖缝

༄༅།།ཨ་ཕའི་གདམ་ངག། 23 阿爸的教诲   Dad’s teaching

     སྔོན་ ཆད་ རྒད་ པོ་ ཞིག་ ལ་ བུ་ དྲུག་ ཡོད།  བུ་ རེ་ རེ་ ནི་ ཁ་ སྒོ་ སྐྱེ་ འབྲས་ ལེགས་ ཤིང་ །  རིག་ པ་ གསལ་ བ།  སྤྱང་ གྲུང་ འཛོམ་ པ་ དག་ དག་ ཡིན་ པས།  རྒད་ པོའི་ སེམས་ ཧ་ ཅང་ སྐྱིད།  ཡིན་ ན་ ཡང་ །  བུ་ ཚང་ མ་ ཆེར་ སྐྱེས་ ནས་ ནར་ སོན་ པ་ ན།  ཉིན་ རེ་ ལས་ ཉིན་ རེར་ མ་ རབས་ སུ་ གྱུར་ ཏེ།  ཨ་ ཕའི་ ཁ་ མི་ ལེན་ པར་ མ་ ཟད།  ཁོ་ ཚོ་ ཡང་ མི་ འགྲིག་ མི་ མཐུན་ པར་ རྒྱུན་ དུ་ འཁོན་ ཞིང་ འཛིང་ རེས་ བྱེད་ པ་ ཡིན།  དེའི་ སྟབས་ ཀྱིས་ རྒད་ པོའི་ སེམས་ མི་ སྐྱིད་ ལ་ བློ་ མི་ བདེ་ བར་ གྱུར །  


     从前有个老头有六个儿子,各个都长的英俊聪明,老头子心里特别高兴。但是,儿子们长大以后, 学坏了,不听阿爸的话,经常相互发生矛盾,所以,老头子也很恼火。

     Once upon a time, an old man had six sons, and all of them were handsome and clever, and he felt happy. But these sons turned bad then they grew up. They did not listen to their father and they often had contradiction. Thus the old man was annoyed.

     ཉིན་ ཞིག་ ལ།  རྒད་ པོས་ ཤིང་ ཐུར་ དྲུག་ ཆུན་ གཅིག་ ཏུ་ བསྡམས་ ཤིང་ །  བུ་ རྣམས་ རང་ གི་ མདུན་ དུ་ བོས་ ནས།  རེ་ རེའི་ ལག་ ཏུ་ བཞག་ ནས་ གཅོག་ ཏུ་ བཅུག བུ་ རེ་ རེས་ ཤིང་ ཐུར་ ཆུན་ པོ་ དེ་ ཤུགས་ གང་ ཡོད་ བཏོན་ ནས་ བཅག་ ཀྱང་ །  སུ་ ཞིག་ གིས་ ཀྱང་ གཅོག་ མ་ ཐུབ།  དེ་ ནས་ རྒད་ པོས་ ཤིང་ ཐུར་ རེ་ རེ་ བྱས་ ནས་ བུ་ རེའི་ ལག་ ལ་ བཞག་ སྟེ་ གཅོག་ ཏུ་ བཅུག་ པས།  ཚང་ མས་ ཤུགས་ ཅི་ ཡང་ འདོན་ མི་ དགོས་ པར་ བཅག་ པས།  རྒད་ པོས་ སྨྲས་ པ།  “འདི་ ནི་ ཁྱོད་ ཅག་ ལ་ མཚོན་ ན་ དཔེ་ ཧ་ ཅང་ བཟང་ པོ་ ཞིག་ ཡིན།  ཁྱོད་ ཚོས་ མཐུན་ སྒྲིལ་ བྱས་ ན་ སུས་ ཀྱང་ འགྲན་ ཟླ་ མེད་ ལ།  ཁྱོད་ ཚོས་ མཐུན་ སྒྲིལ་ མ་ བྱས་ པར་ གྲོགས་ མེད་ ཁེར་ རྐྱང་ དུ་ གྱུར་ ཚེ།  གནོད་ འཚེ་ བྱེད་ མཁན་ མང་ ཞིང་ །  གཉོམ་ ཆུང་ ནུས་ མེད་ ཀྱི་ ཤིང་ ཐུར་ རྐང་ གཅིག་ དང་ འདྲ་ བས།  ཚང་ མ་ མཐུན་ སྒྲིལ་ གྱིས་ ཤིག”ཅེས་ བཤད།  


     有一天,老头子用六根小木棍捆扎成把子,把儿子们叫到跟前来,放在手里让他们折断,结果一个也没能折断,然后老头子又把捆扎解开,每人发了一根,大家都不用力就能折断了,这时候老头子说:“这对你们来说是个很好的例子,如果你们团结起来,谁都比不上你们,反而,不团结的话就等于弱小的一根木棍一样,人人都可以欺负你们了,所以你们要团结起来。 ”

     One day, the old man tied up six small wooden canes, then he let them to destroy it, but all of them failed. The old man untied them and sent it to everyone, and they broke it easily. Then the old man said “it is a good example for you. If you work together, they will be the strongest, unless each of you is too weak to bully by others. Therefore you should to be united.”

     བུ་ ཚང་ མས་ ཨ་ ཕའི་ སྙིང་ གཏམ་ བདེན་ པར་ གོ་ ནས་ འཁོན་ རྩོད་ ཞི་ བར་ གྱུར།  །  


     儿子们听了父亲的教诲,就开始团结起来了。

     Finally their sons listened to his father and worked together.

འཁོན་རྩོད། 口角
ཤིང་ཐུར། 木筷
ཆུན་པོ། 朵
བསྡམས། 绑
གནོད་འཚེ། 伤害
གཉོམ་ཆུང་། 谦逊
སྙིང་གཏམ། 心里话


༄༅།།ཙན་དན་སོལ་བར་བསྲེགས་བ། 24 檀香烧成木炭   Sandalwood charcoal

     སྔོན་ ཆད།  མི་ ཞིག་ ལ་ གསེར་ ལས་ ཀྱང་ རིན་ ཐང་ ཆེ་ བའི་ ཙན་ དན་ དཀར་ པོ་ ཞིག་ ཡོད།  ཁོས་ ཙན་ དན་ དཀར་ པོ་ དེ་ བཙོང་ བསམས་ ནས་ ཡུལ་ གཞན་ ཞིག་ ཏུ་ འཚོང་ བར་ སོང་ །  


     从前,一个人拥有一棵价值昂贵的檀香树,他到别出去想把檀香树卖出去。

     Long before, a man had an expensive algum, and he wanted to sell it.

     ཁོས་ ཁྲོམ་ དུ་ ཉིན་ གང་ བོར་ ཙན་ དན་ བཤམས་ ཀྱང་ ཉོ་ མཁན་ གཅིག་ ཀྱང་ མ་ བྱུང་ །  དགོང་ མོར།  གནས་ ཚང་ དུ་ ཁོ་ སོལ་ བ་ འཚོང་ མཁན་ ཞིག་ དང་ མཉམ་ དུ་ བསྡད་ དེ་ ཚོང་ གི་ སྐོར་ ཁ་ བརྡ་ བྱས།  མི་ དེས་ བཤད་ རྒྱུར།  “ཡུལ་ འདི་ ན་ ཚོང་ ཟོང་ ཉོ་ མཁན་ གཏན་ ནས་ མི་ འདུག་ པ་ ཅི་ ཡིན་ ”ཞེས་ དྲིས།  སོལ་ བ་ འཚོང་ མཁན་ གྱིས“ཁྱོད་ ཀྱིས་ ཅི་ ཞིག་ འཚོང་ བ་ ཡིན”ཞེས་ དྲིས་ པ་ ན།  མི་ དེས“ང་ ལ་ ཙན་ དན་ ཞིག་ ཡོད་ པ་ དེ་ ཉིན་ གང་ བོར་ བཤམས་ ཀྱང་ ཉོ་ མཁན་ གཅིག་ ཀྱང་ མ་ བྱུང་ ”ཟེར།  སོལ་ བ་ འཚོང་ མཁན་ ན་ རེ།  “ཁྱོད་ རང་ ཚོང་ བ་ སྟོབས་ ཆེན་ ཞིག་ ལ་ མ་ འཕྲད་ པ་ རེད།  སང་ ཉིན་ མུ་ མཐུད་ དུ་ འཚོང་ བར་ ཕྱིན་ དང་ །  ཉོ་ མཁན་ ལོས་ ཡོད”ཅེས་ བཤད །  


     他在街上等候了整整一天,可没找到一个买主,晚上,他跟另外一个商人聊起天,他说:“这个地方为什么没有买主呢?”那人说:“你是卖什么的?”他说:“我有一棵檀香树,等了一天也没找到一个买主。”那人说:“那是因为你还没碰到一个有钱的人,明天肯定有买主。”

     He waited on the street one day, but he did not find a customer. In the evening, he chatted with a merchant. He said: "Why does the customer not come here?” “What do you want to sell?” The merchant asked. “I have an algum and I have waited for one day, but there is no customer” That person said that, "The reason is that you have not bumped into a rich person, and you will meet a customer tomorrow.”

     ཕྱི་ ཉིན།  ཁོ་ གཉིས་ སོ་ སོར་ ཚོང་ ལ་ སོང་ །  ཉིན་ དེར་ ཡང་ ཙན་ དན་ བཤམས་ ཀྱང་ ཉོ་ མཁན་ མ་ བྱུང་ ལ།  ཁོ་ རང་ ཕྱིར་ གནས་ ཚང་ དུ་ ལོག་ ཚེ།  སོལ་ བ་ འཚོང་ མཁན་ གྱིས་ སོལ་ བ་ བཙོངས་ ཚར་ ནས་ སྒོར་ མོ་ བརྩི་ བཞིན་ ཡོད་ པ་ མཐོང་ བས།  རང་ གིས་ ཀྱང་ ཙན་ དན་ དེ་ སོལ་ བར་ བསྲེགས་ ནས་ འཚོང་ དགོས་ སྙམ །  


     第二天,他们各自去卖东西,结果还是没有买主,晚上回住处,发现那商人在数钱。他想把檀香树烧成炭卖出去。

     Next day, each of them sold their things, but the result is same to the day before. When they came back, the man found that the merchant was counting money. Then he wanted to sell the a

最新喜欢:

iMjmJ.Com小爱卖家iMjmJ....
游客

返回顶部