阅读:7754回复:4

[语言交流]Penkyamp 例文四经典文(人权宣言,巴比塔,北风与太阳等)

楼主#
更多 发布于:2012-07-18 16:20
http://bbs.cantonese.asia/thread-20573-1-1.html
Omniglot (咸脷阁)广东话例文待转写成 penkyamp (更多例文待翻译)
http://www.salars.cn/bbs/viewthread.php?tid=5593;sid=H0HAHR
再建议翻译最高尚的文豪的作品。这些包括:

*  泰戈尔的“吉檀迦利”
* 鲁米的“马斯纳维”
* 托尔斯泰 的 最高尚的作品
* 但丁的“神曲”

* 莎士比亚 著名剧作 (以后进行改良,以便青年戏剧创新者演出)

* 三国,西游记,水浒,金庸


----


国际上经典例文以展示一种语言文字的,通常有如下几篇:


1。世界人权宣言(尤其是第一条,也就是头两句)


2。圣经创世纪 11:1-9 , 巴比塔的故事


3。北风和太阳


4。小说「小王子」----

下面就向大家展示粤语 Penkyamp 版本的这几篇例文。


最新喜欢:

跨境电商运营iMjmJ.Com跨境电商运营...
沙发#
发布于:2012-07-18 16:20
1


世界人权宣言

人人生而自由,在尊严和权利上一律平等。他们赋有理性和良心,并应以兄弟关系的精神相对待。 人人有资格享有本宣言所载的一切权利和自由,不分种族、肤色、性别、语言、宗教、政治或其他见解、国籍或社会出身、财产、出生或其他身分等任何区别。
Sâygâi yantkeun seünyin


Yantyant sänk yi jìyaw, hãy jeünyim tonk keunlèy seòng yätlòt penkdãnk. Kóydèy fûyáw léysênk tonk leongsämp, bènk yënkgöi yí hënkdày guänhày gê jënksant seöng dôydòi. Yantyant yáw jïgâg heõng yáw bũn seünyin sõ jôi gê yätcây keunlèy wo jìyaw, bät fänt jõnkjòk, füsëk, sênkbìd, yeúyin, jönkgâu, jênkjì wàg keytä gîngãi, guôgjèk wàg séwũi cötsänt, coicãn, cötsänk wàg key tä säntfãnt dãnk yàmpho köybìd.
板凳#
发布于:2012-07-18 16:21
2
The Tower of Babel (Genesis 11: 1-9)廣東話 (Cantonese)
  1. 嗰陣時, 天下所有人嘅語言全部都係一樣。
  2. 佢地一直向東邊遷移,喺示拿見倒一片平原,就安定落嚟。
  3. 佢地商量後對大家講︰「嚟,我地要將磚燒透嚟做磚。」於是佢地囉磚當石頭,又囉石漆當灰泥用。
  4. 佢地又對大家話︰「嚟,我地要建造一個城市,同一座高塔,塔頂要通天,嚟為傳揚我地嘅名字,否則我地就會分散於呢個世界不同嘅角落。
  5. 耶和華降臨人間,要睇吓世人所建造嘅城市同高塔。
  6. 耶和華話︰「睇吓,佢地成為一致嘅人民,全部都講同一嘅語言,如今佢地做得起呢件事嚟,以後佢地想做嘅嘢,一定唔會做唔倒。
  7. 「嚟,等我地落去搞亂佢地嘅語言,咁佢地就溝通唔倒。」
  8. 於是耶和華將佢地分散於世界不同嘅角落﹔佢地就停工,唔再繼續建造城市喇。
  9. 因為耶和華喺嗰度搞亂哂世人嘅語言,令到天下人民分散於世界唔同嘅角落,所以嗰個城市就叫做巴貝爾塔。


Transliteration (Penkyamp)1  Gõjàntsĩ, tïnhà sõ'yáw yant gê yeúyin ceunbòw döwhày yätyeòng.


2 Kóydèy yätjèk heông dönkbïn cïnyi, hãy Sìna gîndõw yätpîn penkyeun, jàw ngöndènk lòglay.


3  Kóydèy seöngleong hàw dôy dàigä gõng: "Lay, ngó'dèy yîu jeöng jeün sïu tâw lay jòw jeün." Yeüsì kóydèy lõ jeün dông sègtaw, yàw lõ sègcät dông füinay yònk.4  Kôydèy yàw dôy dàigä wà: "Lay, ngó'dèy yîu gînjòw yät gô senksí, tonk yät jò göwtâb, tâbdẽng yîu tönktïn, lay wày ceunyeong ngó'dèy gê menkjì, fãwjäk ngó'dèy jàwwúi fäntsân yeü nïgô sâygâi bättonk gê gôglög.5 Yewo'wa gônglamp yantgän, yîu tãyhá sâyyant sõ gînjòw gê senksí tonk göwtâb.6 Yewo'wa wà: "Tãyhá, kóydèy senkway yätjî gê yantmant, ceunbòw döw gõng tonkyät gê yeúyin, yeugämp kóydèy jòw däkhẽy nï gìn sì lay, yíhàw kóydèy seõng jów gê yé, yätdènk mwúi jòw mdõw."7  "Lay, dãnk ngó'dèy lòghôy gãuleùn kóydèy gê yeúyin , gãmp kóydèy jàw käwtönk mdõw."8 Yeüsì Yewo'wa jeöng kóydèy fäntsân yeü sâygâi bättonk gê gôglög, kóydèy jàw tenkgönk, mjôi gâyjòk gînjòw senksí lâg.9 Yäntwày Yewo'wa hãy gõ'dòw gãuleùn sâi sâyyant gê yeúyin, lènkdôw tïnhà yantmant fäntsân yeü sâygâi mtonk gê gôglög, sõ'yí gõ'gô senksí jàw gîujòw Bä'bûiyí tâb.


Penkyamp tonal diacritics were input through the Zhongzhou Penkyamp Input App:
http://zime'web.appspot.com/static/typewriter/main.html?schema=canton
http://bbs.cantonese.asia/thread-20573-1-1.html
Omniglot (咸脷阁)广东话例文待转写成 penkyamp
地板#
发布于:2012-07-18 16:22
3
太阳与北风

有日,北风同太阳争边个最呖,佢地同意,边个先剥路人啲衫,边个就赢。北风先试佢嘅力量,用力咁吹;但系风越大,嗰个路人将佢件衫揽得越紧;后尾,北风唔玩了,叫太阳出嚟,睇睇佢嘅本事。太阳好快咁发出佢所有嘅势力。无耐,果个路人觉得太阳暖粒粒,就将啲衫一件件咁剥落嚟,后尾,热到顶唔顺嘞,就剥光晒啲衫,系路边条河冲凉。北风惟有承认,到底系太阳犀利。


Yáwyàt, Bäkfönk tonk Tâiyeong jäng bïngô jôy lëg.  Kóydèy tonkyî, bïngô sïn mög lòwyant dï säm, bïngô jàw yeng. Bäkfönk sïn sî kóy gê lèkleòng, yònklèk gãmp cöy. Dànhày fönk yeùd dài, gõgô lòwyant jeöng kóy gìn säm lãm däk yeùd gãnt. Hàwmëy, Bäkfönk m wãn lâg, gîu Tâiyeong cötlay, tãytãy kóy gê bũnsì. Tâiyeong hõw fâi gãmp fâdcöt sõ-yáw gê sâylèk. Mównöi, gõgô lòwyant gôgdäk Tâiyeong neún-näpnäp, jàw jeöng dï säm yätgĩngìn  gãmp mög lòglay. Hàwmëy, yìd dôw dẽnk m sònt lâg, jàw mög guöng sâi dï säm, hãy lòwbïn tiu ho dòw cönkleong. Bäkfönk wayyáw senkyènk, dôwdãy hày Tâiyeong säylèy.
4#
发布于:2012-07-18 16:22
4
http://tinyurl.com/6pxx99g
中文 "小王子"
http://tieba.baidu.com/f?kz=6022854
当我还只有六岁的时候,在一本描写原始森林的名叫《真实的故事》的书中,看到了一副精彩的插画,画的是一条蟒蛇正在吞食一只大野兽。页头上就是那副画的摹本...
游客

返回顶部